Likabehandling förutsätter likabehandling också på svenska

Modersmålets betydelse är störst i tjänsterna för äldre och för barn, speciellt inom hemvården och psykvården.

Likabehandling hänvisar till en jämlik behandling av människor oberoende av till exempel deras språk. Diskrimineringslagen förutsätter ett planmässigt främjande av likabehandling av kommunerna. Helsingfors stad har utarbetat likabehandlingsplaner för de anställda och sina tjänster. Planerna var på stadsstyrelsens föredragningslista den 25 november och återremitterades av SFP:s styrelsemedlem Marcus Rantala, understött av Samlingspartiets Daniel Sazonov.

Tjänsterna på svenska är hotade i Helsingfors – den största svenskspråkiga staden i Finland. Grunden för återremiss var att problemen hade identifierats i förslaget, men inga konkreta åtgärder hade nämnts. I planerna borde identifieras åtgärder för att säkerställa en fungerande tvåspråkighet och särskilt för att värna om den svenska servicen som för närvarande i allmänhet fungerar sämre än den finska.

Modersmålets betydelse är störst i tjänsterna för äldre och för barn, speciellt inom hemvården och psykvården. Där bör staden fästa särskilt avseende vid att ha tillgång till språkkunnig personal. Vi har redan brist på personal i småbarnspedagogik – och situationen är värst i svenska daghem. För att förbättra situationen behöver staden hjälp också från Undervisnings- och kulturministeriet samt Helsingfors universitet som är ansvariga för att det finns tillräckligt med både finsk- och svenskspråkig personal i hela Finland.

Pia Pakarinen, biträdande borgmästare, Helsingfors stad

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning