Lånebyggda korthus rasar

Landets ekonomi återhämtar sig och nya positiva prognoser ges. Men inget trendbrott har nått mikronivån. Betalningsstörningarna blir allt fler.

Under årets första sex månader registrerades nästan en miljon betalningsstörningar. Det är över 100 000 fler än under motsvarande period i fjol, vilket betyder en ökning på 12 procent. Så stor ökning har inte noterats på över fem år.

Antalet personer med betalningsstörningar ligger fortsättningsvis på den rekordnivå som nåddes i fjol. 373 000 personer finns på den här ekonomiska svarta listan.

Många hamnar där efter att ha kommit in i en spiral där man försöker lösa tidigare krediter med nya snabblån. Efter en tid blir situationen omöjlig och hela ekonomin faller ihop som ett korthus.

Utvecklingen bland studerande har också varit oroväckande. Allt fler har drabbats av betalningsstörningar och det har gjort det omöjligt för dem att få studielån. Under läsåret 2015–16 gav FPA ett negativt lånebesked till över 7 500 studerande. De flesta berodde på betalningsstörningar. På bara fyra år har de som nekats studielån ökat med 50 procent.

Den som blir utan studielån kan ofta inte hitta andra finansieringsmöjligheter och tvingas därför helt lämna studierna. Det kan få långtgående följder för resten av livet.

I höst förändras läget då reglerna för att få statsgaranterat studielån förnyas och betalningsstörningar inte längre är ett automatiskt hinder. Men enligt samma studiestödsreform skär regeringen ner studiestödet. Studerande tvingas alltså öka den lånefinansierade delen. Det betyder att den ekonomiska situationen för studerande försämras och skruven dras åt för dem som redan tidigare har haft ekonomiska svårigheter.

Sannolikt kommer reformen inte att minska studerandes betalningsstörningar, tvärtom.

En anteckning om en privatpersons betalningsstörning kan göras i kreditupplysningsregistret då betalningen av en räkning eller konsumtionskredit har blivit försenad i flera månader. För den som blir antecknad i registret innebär det bland annat att personens kreditkort dras in, att möjligheterna att få lån drastiskt försämras, att avbetalningsköp blir svåra att få och att det kan bli knepigt att få en hyresbostad.

En sådan situation gör det betydligt svårare att leva ett normalt liv. Anteckningarna om betalningsstörningar förblir i registret i 2-3 år och en ny anteckning förlänger tiden. Om skulden inte betalas finns anteckningen kvar mycket längre.

Det gäller att se till att man aldrig hamnar i registret. Det kan i värsta fall leda till att den drabbade blir missbrukare, får psykiska problem och förlorar sin bostad och sitt eventuella jobb.

Det måste finnas vägar att ta sig ur spiralen innan det är för sent och man har förlorat hoppet.

I vårt samhälle skuldbeläggs man också lätt av både sig själv och omgivningen ifall man har en trasslig ekonomi. Det lägger ytterligare sten på bördan för den som drabbas. Stämpeln av att vara misslyckad om man har råkat i en personlig ekonomisk kris måste fås bort från vårt samhälle.

En färsk undersökning visar att två av tre finländare skäms över att få ett inkassobrev. Nästan hälften upplever att skammen de förknippar med inkasso hindrar dem från att ta tag i sina betalningssvårigheter.

Bara var tionde säger att hen skulle vända sig till fordringsägaren och endast två procent till själva inkassobyrån för att diskutera möjliga lösningar. De flesta som någon gång har haft betalningssvårigheter upplever också att inkassoföretagen inte erbjuder lösningar för att komma ur situationen.

Här finns utrymme för stora förbättringar. Indrivningsbolagen har misslyckats totalt om kunderna upplever deras roll så här.

Många bokförda betalningsstörningar kunde ha förhindrats om de skuldsatta uppmuntrats att ta kontakt med inkassobolaget, banken eller företag man har obetalda räkningar hos och diskutera alternativ.

En möjlighet för att minska betalningsstörningarna kunde vara att införa ett så kallat positivt kreditregister. De flesta EU-länder har ett system där en persons samtliga krediter finns samlade. Av någon anledning hör Finland inte till dessa.

Nu finns i alla fall bättre förutsättningar än någonsin tidigare då både Finansbranschens centralförbund och Finansinspektionen har ställt sig positivt till ett positivt kreditregister. Där skulle en persons alla kreditrelationer finnas och alla skuldförbindelser framgå. Det skulle gynna både kredittagare och -givare att inte lån beviljas om betalningsförmågan saknas.

Var dröjer de politiska besluten för att ett dylikt register kunde skapas?

Tommy Westerlund Ledarskribent

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03