Kyrkan placerar inte medvetet i vapenföretag

Bild: Wilfred Hildonen

Det som är en utmaning är att företag i dag äger varandra i kors och även via andra investmentbolag, vilket i praktiken gör det oerhört svårt att uppnå hundraprocentig transparens.

Bo Holmberg (HBL 30.12.2017) återkommer med samma anklagelser mot kyrkans placeringsverksamhet som han har fört fram i många insändare under åren. Han hävdar att kyrkans placeringsverksamhet "inte tål någon granskning" och att kyrkan bland annat stöder oljebolag som kritiklöst samarbetar med diktaturregimer som förtrycker, torterar och dödar medborgare för deras åsikters skull. Dessutom påstår han att kyrkan understöder vapenindustri.

Det skulle vara fruktansvärt om detta stämde. Jag ber emellertid att få komma med några förtydliganden och tillrättalägganden.

Kyrkan placerar naturligtvis inte medvetet i vapenföretag eller andra etiskt tvivelaktiga företag. Det som däremot är en utmaning är att företag i dag äger varandra i kors och även via andra investmentbolag, vilket i praktiken gör det oerhört svårt att uppnå hundraprocentig transparens.

Kyrkostyrelsen förvaltar Kyrkans pensionsfond, vars syfte är att trygga utbetalningen av pensioner till kyrkans anställda samt att stabilisera utvecklingen av församlingarnas pensionsavgifter i framtiden. Det var pensionsfondens innehav som granskades i den av Holmberg nämnda rapporten gjord av Saferglobe 2012. Men, som han även påpekar, de etiskt tvivelaktiga placeringar som då upptäcktes har åtgärdats.

Pensionsfonden har ett årligt avkastningsmål på 3,5 procent, som är i linje med övriga finska pensionsfonder och pensionsbolag. Vinsten är alltså inget självändamål, utan målet är att pensionerna ska kunna utbetalas till kyrkans anställda. Kyrkans fondförvaltare har förbundit sig att följa FN:s principer för ansvarsfull placering. Pensionsfonden har även publicerat anvisningar för den ansvarsfulla placeringsverksamheten (en uppdatering är på väg 2018). De här anvisningarna fungerar även som rekommendation för församlingarna.

Marknaden och bolagens verksamhet förändras hela tiden. Därför försöker pensionsfonden kontinuerligt följa upp portföljbolagens ansvarsfullhet och påverka de bolag som har problem till en bättre praxis. Förutom exkludering av bolag vill pensionsfonden också aktivt inkludera de bolag som är föregångare på hållbar verksamhet i sin egen bransch. Pensionsfonden placerar i första hand genom placeringsfonder, vilket betyder att det av förvaltarna förväntas ansvarsfull bolagsanalys och dialog.

Största delen av fondbolagen utesluter i dag automatiskt kontroversiella vapen från sina fonder. Därtill jobbar förvaltarna i dag mycket bredare med ansvarsfullhetsanalyser av bolag (miljö, samhälleliga frågor och god förvaltning), klimatförändring och så vidare. Kyrkans arbete med ansvarsfull placering är fortgående, sträcker sig över många olika teman och sektorer, och pensionsfonden strävar alltid efter att jobba fram nya metoder och verktyg där branschen ännu inte har färdiga lösningar att erbjuda.

Välgörenhet för barn och vaccinationer, som Holmberg målar upp som ett alternativ, är en skild verksamhet som understöds både med budgetmedel och frivilliga insamlingar. Vid sidan av Finska missionssällskapet bör man här nämna Kyrkans utlandshjälp, som är Finlands största utvecklingssamarbetsorganisation och den näst största givaren av humanitärt bistånd efter Röda Korset. Jag vill gärna påpeka, att Kyrkans utlandshjälp, tack vare ökade insatser från privata donatorer, församlingar och internationell finansiering, har lyckats minimera följderna av regeringens nedskärning av ulandsbiståndet.

Holmberg kritiserar även enskilda församlingars och kyrkliga samfälligheters hantering av fastighetsärenden. Försäljningsbeslut och långvariga arrenden skall underställas högre instanser, men i övriga ärenden fattar kyrkofullmäktige, alltså de lokala förtroendevalda, på respektive ort besluten. Vad som är rimlig hyresnivå och vad som är överpris behöver diskuteras kritiskt i varje enskilt fall.

Björn Vikström biskop, Borgå stift

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning