Krematoriet i Malm mindre miljöbov än tidigare

Krematoriet i Sandudd är fortfarande modernast i landet.Bild: Niklas Tallqvist

Allt fler föredrar kremering. Därför är det också viktigt att krematorierna klarar miljökraven.

Enlig internationella avtal skulle krematorierna minska på utsläppen fram till år 2015. I huvudstadsregionen förnyades rökgasreningen vid krematoriet vid Sandudd i Helsingfors 2014 och det syns i mätningar. Enligt den senaste som är gjord i augusti uppfyller Sandudd alla miljökraven. Siffrorna och tabellerna i samma utredning är inte lika bra för krematoriet i Malm.

– Malm behöver minska på mängden os och utsläppen av småpartiklar. Också kvicksilvret överstiger rekommenderade gränsvärden, men utvecklingen är rätt för utsläppen har klart minskat sedan den förra mätningen 2012, säger Janne Rainio, tf. miljöinspektör vid Helsingfors stad.

Det handlar inte om att tumma på lagar utan att följa Helsingforskonventionen, påminner Rainio. Rekommendationerna i Helcom-avtalet gäller krematorier med rökgasrening. Rainio säger också att staden litar på att Helsingfors kyrkliga samfällighet vidtar åtgärder för att ytterligare minska utsläppen från krematoriet i Malm.

– Vi ska givetvis också följa upp med nya mätningar.

Amalgam

Krematorierna står för en procent av alla kvicksilverutsläpp i landet. Utsläppen har minskat därför att färre människor har amalgam i plomberna. Några av miljöriskerna med begravningar är bland annat att vissa näringsämnen eller tungmetaller hamnar i grundvattnet.

Det uppskattas att de totala årliga kvicksilverutsläppen i Finland uppgår till ett ton. Av den mängden är Malm-krematoriets andel ungefär 1,5 kilogram. Mängderna är små, men inte helt betydelselösa.

– Kvicksilvret som kommer ut i luften från krematorier är en klart identifierad kategori, säger Timo Vuorisalo, docent i miljövetenskap vid Åbo universitet.

På krematoriet på Sandudds begravningsplats blev man medveten om miljöaspekterna för några år sedan och beslöt att genomföra en grundlig renovering. De nya filtren i krematoriet stoppar så gott som alla kvicksilver- och dioxinutsläpp. Överloppsvärmen används för att värma byggnaderna. Till och med de dödas proteser och spikarna i kistorna tas till vara.

FAKTA

Kremering allt vanligare

Det finns 23 krematorier i Finland.

Sandudd är ledande i landet både vad gäller miljövänlig teknik och antalet kremeringar.

Miljökraven har skärpts med internationella avtal.

2015 var rekordår vid Sandudd då det utfördes 2 728 kremationer. I fjol

I en kremeringsugn sker samma oxideringsprocess som annars skulle ske i jorden – men betydligt snabbare. På en timme oxideras en kropp till aska vilket skulle ta 25 år i graven.

Helsingforskonventionen

Arbetet för att förbättra Östersjöområdets tillstånd samordnas av Helsingforskommissionen (Helcom).

Helsingforskonventionen (Helcom) är en regional miljökonvention för Östersjöområdet, inklusive Kattegatt.

Konventionen gäller för hela avrinningsområdet. Parter är Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige, Tyskland, Ryssland och EU.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33