Kommunalt förtroende för fler kvinnor

Bild: Kristoffer Åberg

De nya beslutsfattarna i kommunerna börjar sitt jobb på allvar nu när semestrarna är förbi. Färsk statistik visar att fler kvinnor än någonsin har valts till fullmäktigeordförande.

I kommunernas nämnder har lagstiftningen redan länge krävt jämn könsfördelning – alltså minst 40 procent kvinnor och män. I direkta val gäller givetvis inga kvoter och inte heller då man väljer ordförande för fullmäktige och styrelse.

Andelen kvinnor särskilt som fullmäktigeordförande men också som kommunstyrelseordförande har vuxit klart sedan den förra perioden.

Symboliskt är det en viktig milstolpe att 39 procent av fullmäktigeordförandena i det fasta Finlands kommuner är kvinnor. Det är Kommunförbundet som har sammanställt siffrorna. Därmed har jämställdheten i kommunerna tagit ett kliv framåt. Kvinnornas andel har jämfört med den föregående perioden ökat med hela 11 procentenheter.

Kommunstyrelsens ordförande har en ännu centralare roll. På den posten utgör kvinnorna 31 procent. År 1993 var andelen 11 procent och den har stadigt vuxit.

Vad är det då som förklarar att fler kvinnor har valts till de ledande posterna? En uppenbar förklaring är att kvinnornas andel av de invalda i fullmäktigeförsamlingarna ökade i valet i april. En annan förklaring kan vara att kunskapen om att det behövs beslutsfattare – också i ledande ställning – av båda könen småningom håller på att slå igenom.

I små kommuner med under 10 000 invånare är det inte lika vanligt med kvinnor som ordförande. Partipolitiskt är det Centern som dominerar i de små kommunerna.

Åldersfördelningen bjuder inte på motsvarande förändringar som könsfördelningen. I Finland finns bara fyra kommuner där styrelseordföranden är under 30 år. Ingå är en av dem med styrelseordförande Henrik Wickström (SFP).

En intressant fråga är förstås vilken betydelse det har för politiken att kvinnorna på ledande poster har blivit klart fler. Det ska bli spännande att se. Åtminstone ger ordförandeuppdragen enskilda kvinnliga politiker större politisk tyngd.

Susanna Ginman Chef för opinionsavdelningen

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03