Klimatmålen gör fossilindustrin till en riskfylld investering

Fossil energi. Enorma maskiner på ett kolfält. De kända reserverna av kol, gas och olja uppgår till mer än tre gånger vad som kan brännas om världen ska hålla klimatmålen. Bild: Mostphotos

Klimatmålen gör fossilindustrin till ett riskfyllt investeringsobjekt. Också finländska placerare har börjat omplacera kapital i mer hållbara alternativ.

Inför de pågående klimatförhandlingarna i Bonn publicerades rapporter som visar att koldioxidhalten i atmosfären var rekordhög 2016 och att ländernas löften om utsläppsminskningar bara täcker en tredjedel av vad som borde göras för att undvika en farlig klimatförändring.

Samtidigt är enorma summor investerade i fossilindustrin globalt. Storleksklassen i Finland är svår att uppskatta. Investerare och de som erbjuder investeringstjänster redogör inte tillräckligt detaljerat för innehållet i placeringarna – därför behövs ökad transparens och kartläggningar av investeringarna.

I Parisavtalet enades världens länder om att hålla den globala uppvärmningen rejält under två grader och att försöka begränsa den till 1,5 grader. Vad betyder det här för kol-, olje- och gasindustrin?

Eftersom den globala temperaturökningen har ett så gott som lineärt förhållande till utsläppen av koldioxid har forskarna räknat ut en global koldioxidbudget. Det är den sammanlagda mängden koldioxid som kan släppas ut under en given tidsperiod för att begränsa temperaturökningen till en viss nivå. För att sannolikt stanna under tvågradersgränsen kan koldioxidutsläppen från energisektorn vara maximalt 790 gigaton fram till 2100, enligt en rapport av IEA och Irene tidigare i år.

De kända reserverna av kol, olja och gas uppgår till 2 800 gigaton koldioxid. Det är över tre gånger mer än vad som kan brännas om vi ska hålla klimatmålen. Enligt en färsk rapport av FN:s miljöprogram kan 80 till 90 procent av kolfyndigheterna, 35 procent av oljan och hälften av gasfyndigheterna inte brännas. För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är andelarna ännu större.

Största delen av de fossila bränslefyndigheterna är statsägda. Ungefär en fjärdedel av fyndigheterna ägs av börsnoterade företag. Bara företagens andel i sig är stor nog för att överskrida kolbudgeten. Om företagen får sin andel på 25 procent av kolbudgeten betyder det att största delen av företagens fyndigheter helt enkelt är obrännbara. För investerare leder det här till risk för en kolbubbla – att tillgångarna i dagsläget är övervärderade. Det leder också till risk för strandade tillgångar då resurserna företagen förfogar över inte kan användas.

För att nå klimatmålen krävs en snabb och grundläggande omställning av energisektorn med fokus på bland annat förnybar energi och energieffektivitet. Fossila bränslen kommer att spela en allt mindre roll. Att investera i enlighet med klimatmålen är inte bara etiskt utan också ansvarsfullt ur ekonomisk synvinkel.

Klimatorganisationen 350 Finland utmanar pensionsfonder, universitet och religiösa samfund att dra bort sina placeringar i fossilindustrin och omplacera dem i hållbar affärsverksamhet. Som allmännyttiga institutioner bör de leda förändringen till ett kolneutralt samhälle.

Finland kommer också att köra ner kolkraften före 2030 så detsamma bör krävas av statliga bolag – det här är en aktuell fråga om energibolaget Fortum tar över tyska Uniper. Affären görs antagligen på grund av vattenkraften och kärnkraften, men där ingår också mycket kolkraft.

I Finland har bland annat Helsingfors universitets studentkår gått ut med att den följer en placeringsstrategi där den minimerar investeringarna i produktion, förädling, distribution och energiproduktion av fossila bränslen – placeringarnas värde är 17,6 miljoner euro. Pensionsförsäkringsbolaget Varma har meddelat att det kommer att anpassa sina placeringar till tvågradersgränsen och fokusera på verksamheter som stöder övergången till ett kolsnålt samhälle.

Bland universiteten är Aalto-universitetet den mest betydande investeraren med en placeringsportfölj på en miljard euro. Aalto-universitetet har inte omplacerat sitt kapital.

Runtom i världen har olika typer av aktörer avinvesterat i fossila bränslen, bland dem Rockefeller-stiftelsen i USA, Oslo stad, Kyrkornas världsråd, och universitet som Stanford och Glasgow, för att nämna några. Den internationella kampanjen "Fossil free" uppger att värdet på omplaceringarna från fossila bränslen nu uppgår till 4 800 miljarder euro (5,6 biljoner dollar).

För att klara klimatmålen behövs åtgärder på alla nivåer, internationellt, nationellt, lokalt och i vars och ens vardag, samtidigt. Att omplacera kapital är ett sätt att stöda övergången till ett klimatneutralt samhälle. Att fasa ut alla subventioner till fossila bränslen är ett annat.

Under den pågående klimatkonferensen i Bonn lyfter ordförandelandet Fiji upp att vi sitter alla i samma kanot då det gäller klimatförändringen. Förändringen syns vid det här laget överallt i världen. För att tackla klimatkrisen behöver vi agera tillsammans. En enskild handling är en droppe i havet, men tillsammans besitter vi styrkan i en ocean.

Fotnot 350 Finland är en del av den globala rörelsen 350.org. Kampanjen fossilfritt (Fossil free, Rahat pois fossiilisista) för att avinvestera i fossilindustrin började vid universitet i USA och har funnits i Finland sedan 2013.

Källor bland annat: WMO Green House Gas Bulletin, The Emissions Gap Report 2017, Perspectives for the Energy Transition, gofossilfree.org, carbontracker.org

Tina Nyfors

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning