Kändisprästen Mitro Repos uppsägning var olaglig – får 15 000 euro i skadestånd

Mitro Repo fick rätt – men han fick inte det skadestånd han ursprungligen ansökte om. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Helsingfors ortodoxa församling bröt mot arbetsavtalslagen när man sade upp prästen Mitro Repo. Trots att Repo ibland betedde sig olämpligt var övertrampen inte så grova att de utgjorde skäl för uppsägning, anser Helsingfors tingsrätt.

Kändisprästen Mitro Repos uppsägning var olaglig, anser Helsingfors tingsrätt i sin dom på torsdagen. Repos förra arbetsgivare, Helsingfors ortodoxa församling, tvingas betala fyra månaders lön i skadestånd till Repo, kring 15 000 euro.

Repo sökte 24 månaders lön i skadestånd, vilket är maximibeloppet enligt arbetsavtalslagen – i hans fall strax över 90 000 euro. Tre månadslöner är den minsta ersättningen i ett dylikt fall, vilket innebär att Repo fick bara lite mer än minimiersättningen.

Därtill sökte Repo skadestånd för sina rättegångskostnader för tiden då han inte hade statlig rättshjälp, nästan 18 000 euro. Rätten ålade församlingen att ersätta Repos kostnader med 15 000 euro, vilket innebär att han får betala knappt 3 000 ur egen ficka.

Kostnaderna för tiden då Repo hade statlig rättshjälp betalas av staten, nästan 14 000 euro. De sammanlagda rättegångskostnaderna för Repo uppgår därmed till nästan 32 000 euro med moms.

Repo ville inte kommentera domen på torsdagen.

– Jag har på grund av påsken inte hunnit bekanta mig med domen, jag kommenterar den efter att påsken är över, säger Repo.

Församlingens chef, kyrkoherde Markku Salminen, svarade inte på telefon.

Inte så kränkande

Repo stämde Helsingfors ortodoxa församling efter att han blev uppsagd i juli 2016. Repo, som i rätten representerades av advokat Matti Penttinen, ansåg att uppsägningen var olaglig enligt arbetsavtalslagen. Han hänvisade bland annat till att han inte fått ta del av den påstådda negativa kritiken mot honom före uppsägningen.

Församlingen, som representerades av advokat Seppo Havia, försvarade sig bland annat genom att hänvisa till lagen om den ortodoxa kyrkan. I och med att den ortodoxa kyrkan är den ena av Finlands två statskyrkor regleras dess verksamhet genom lag. Enligt den får kyrkan själv bestämma vad som är lämpligt beteende för en av dess anställda, hävdade församlingen.

Med hänvisning till detta påstod församlingen att Repo hade uppträtt olämpligt. Församlingen påstod bland annat att Repo hånat, förminskat och trakasserat både församlingens anställda och församlingsmedlemmar.

Församlingen hade ändå svårt att bevisa dessa påståenden. Svårigheterna hade att göra med att en del av kritiken mot Repo hade avgetts under bikt och att personerna som kritiserade Repo vägrade träda fram.

Tingsrätten ansåg att hänvisningen till bikthemlighet inte var motiverad, eftersom Repos påstådda synder ägt rum under offentliga tillställningar.

Rätten ansåg även att församlingen borde ha tillämpat bättre källkritik på kritiken mot Repo och objektivt utreda sanningsenligheten i påståendena.

Repo presenterade däremot flera vittnen som hävdade att han betett sig sakligt och att ingen borde ha blivit kränkt av hans skojfriska men välmenande humor.

Tvisten mellan Repo och församlingen behandlades i fem dagar i början av mars i Helsingfors tingsrätt. Medierna rapporterade omfattande om behandlingen, och utifrån rapporteringen var det lätt att få uppfattningen att Repo är en så kallad snuskgubbe.

Seger och förlust

En av frågorna som tingsrätten måste avgöra var vilken som vägde tyngre, arbetsavtalslagen eller lagen om den ortodoxa kyrkan. Ur domen framgår att rätten anser att Repo ibland betett sig oprofessionellt och olämpligt för en ortodox präst, men att man därav inte kan sluta sig till att det skulle vara typiskt för honom.

– Sökandens enskilda uttalanden, kommentarer om andras utseende, klädsel och nationell eller etnisk härkomst kan kritiseras, men kritiken borde ha delgetts honom detaljerat … så att han hade haft möjlighet att ändra på sitt beteende, skriver tingsdomare Markku Saarikoski i domen.

Rätten anser ändå att Repos beteende inte utgjorde tillräckliga grunder för hans uppsägning enligt arbetsavtalslagen. Alltså valde rätten att prioritera arbetsavtalslagen över lagen om den ortodoxa kyrkan.

– Tingsrätten anser ändå, att det ovannämnda beteendet delvis utgör en orsak för uppsägningen, vilket kraftigt sänker skadeståndets storlek, skriver Saarikoski.

Det innebär att domen för Repo är både en seger och ett nederlag.

Parterna har rätt att överklaga domen till Helsingfors hovrätt.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning