Kan man förvara testamentet i byrålådan?

Bild: Mostphotos

"Det är inte ovanligt att testatorn valt en sådan förvaringsplats, till exempel i en bok insatt i bokhyllan, att testamentet hittas först långt efter testatorns död. Dessa situationer kan ge upphov till stora problem, om kvarlåtenskapen redan har skiftats mellan de laga arvingarna."

Min make och jag läste i HBL att det är osannolikt att det kommer att införas ett myndighetsregister för förvaring av testamentet, även om idén har framkastats många gånger. Vi har ett inbördes testamente som vi förvarar i den olåsta byrålådan i sovrummet. Enligt testamentet – som våra barn har godkänt – får våra barn allting efter oss. Nu hoppas vi få juristens goda råd om det finns något bättre sätt att förvara testamentet än i byrålådan? Hur brukar man förvara testamenten? För det andra undrar vi om vi, som ett tillägg till testamentet, formfritt kan skriva ut hur vi önskar att vissa minnesföremål ska fördelas mellan våra barn?

Kyrkslättsborna

Såsom frågeställarna konstaterar finns i nuläget inget myndighetsregister för förvaring av testamenten. Å andra sidan behöver ett testamente inte heller förvaras på ett visst sätt eller registreras för att vara giltigt, som till exempel ett äktenskapsförord. Det ankommer på testatorn att se till att testamentet förvaras på ett tryggt ställe, så att det inte av en eller annan orsak försvinner under testators livstid. Förutom att testamentet bör förvaras på ett tryggt sätt, finns det även skäl att förvara det så att det säkert kommer fram när det aktualiseras efter testatorns död.

Det är inte ovanligt att testatorn valt en sådan förvaringsplats, till exempel i en bok insatt i bokhyllan, att testamentet hittas först långt efter testatorns död. Dessa situationer kan ge upphov till stora problem, om testamentet hittas först efter att kvarlåtenskapen har skiftats mellan de laga arvingarna. Ett bra sätt att förvara testamenten har visat sig vara olika dokumentförvar som erbjuds av bankerna. Om man lämnar testamentet att förvaras i banken förvaras det på ett tryggt ställe och efter testatorns död finns det en anteckning på saldobeskedet från banken att ett testamente förvaras där. Ett annat vanligt förvaringssätt är att ett originaltestamente förvaras hos juristen som uppsatt testamentet.

Det är all anledning att fästa särskild vikt vid hur testamentet förvaras, eftersom det kan uppkomma svåra tolkningsfrågor om ett testamente som arvingarna vet har funnits inte kan hittas efter testatorns död. Då gäller tolkningsfrågan om testatorn har återtagit testamentet genom att förstöra det eller om det försvunnit av misstag. Om testatorn har förstört testamentet är utgångsläget att testatorn har återkallat testamentet på grund av att hens sista vilja inte längre motsvarat det som stått i testamentet. Har testamentet försvunnit av misstag är det möjligt att testatorns sista vilja vid dödsfallet fortfarande varit den som stått i testamentet.

Tillägg till testamentet

Ett testamente är strikt formbundet. Ett testamente ska upprättas skriftligen i två ojäviga vittnens samtidiga närvaro. Både testatorn och vittnena ska underteckna testamentshandlingen. Även ändringar och tillägg i testamentet ska uppfylla samma formkrav som själva testamentet för att vara giltiga. Dessa formkrav är desamma oavsett vilken slags egendom förordnandena gäller.

Således bör frågeställarna, för att försäkra sig om att även skiftet av minnesföremålen barnen emellan sker enligt deras önskemål, upprätta tillägget till testamentet enligt samma former som själva testamentet.

Det är ändå inte helt ovanligt med olika tilläggsförordnanden i testamenten, som arvingarna trots att tillägget nödvändigtvis inte uppfyller formkravet för ett testamente väljer att respektera och följa vid arvskiftet.

Har du en fråga till KSF Medias juristteam? Sänd den till adressen juristen@hbl.fi eller per post till Juristen svarar / HBL, PB 217, 00101 Helsingfors. Frågor besvaras endast i tidningen.

Pontus Baarman advokat

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning