Kajorna blir fler och orsakar allt större förödelse - fridlysningen kan slopas

Bild: Lehtikuva / Mikko Stig

Kajan orsakar allt mer problem för jordbrukare. Fridlysningen av kråkfågeln, som blivit allt vanligare, kommer kanske att hävas upp under de närmaste åren.

Artbeståndet i Finland har ungefär tvådubblats sedan 1990-talet, uppger Miljöministeriet. Samtidigt ökar också problemen som fåglarna för med sig.

Kajorna förstör skördar genom att äta grödorna och picka sönder plasten på foderbalarna. Det finns inget lätt och effektivt sätt för att bekämpa dem. Kajan är en smart fågel som snabbt anpassar sig till ändrade förhållanden.

– Att täcka foderbalarna är rätt effektivt men det är arbetskrävande och orsakar extra kostnader. Skrämmor fungerar en tid men kajorna vänjer sig vid dem. Att direkt köra bort dem är fungerande och effektivt om man har möjlighet att göra det, säger lagstiftningsråd Heikki Korpelainen vid Miljöministeriet.

Specialtillstånd krävs

Man kan inte bara gå och skjuta kajorna eftersom fågeln är fridlyst, men man kan ansöka om specialtillstånd för att skjuta fåglarna hos närings-, trafik-, och miljöcentralerna.

En möjlighet kunde också vara att upphäva fridlysningen, eftersom EU:s fågeldirektiv beviljar nationell prövningsrätt gällande kajorna.

Riksdagens jord- och skogsbruksutskott föreslog i sitt betänkande i juni att kajan ska flyttas till listan på fåglar som inte är fridlysta. Förslaget understöds av Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

– Det väsentliga är att markägarna har möjligheter att agera om det uppstår problem, säger MTK:s jurist Anna-Rosa Asikainen.

Om kajan inte längre var fridlyst skulle man inte längre betala ersättningar för de skador som fåglarna orsakar.

Miljöministeriet utreder som bäst ifall hur man borde förnya ersättningssystemet för skador som orsakats av fridlysta arter. Enligt MTK är det nuvarande ersättningssystemet inte tillräckligt smidigt och kompensationerna är till en viss del otillräckliga. 

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning