"Jag vill inte ärva sommarstugan" – så här svarar juristen

Arvsskatten kan bli ett problem i det aktuella fallet, som inte är kopplat till sommarstugan på bilden. Bild: HBL-arkiv/Tor Wennström

Kan man på förhand avtala om att avstå från ett arv till förmån för någon annan?

Vår ålderstigna mor har som änka länge haft följande dröm: Att hennes barn, min bror och jag, efter henne båda ska ta över hennes fäderneärvda sommarstuga i västra Nyland, hennes enda återstående egendom. Min bror, som är arbetslös, är fäst vid stugan men jag är det inte alls. Kruxet är att jag inte nänns berätta sanningen för min mor. Jag och min make har ordnad ekonomi, och vi firar somrarna utomlands och till sjöss. Också våra barn, med sina egna små barn, har andra intressen sommartid. Min fråga är om jag utan min mors vetskap kan avstå från det kommande arvet? Kan min bror och jag nu på förhand avtala om arvet? Kan jag efteråt avstå till förmån för min bror?

SVAR: Frågeställaren kan inte utan sin mors vetskap på ett giltigt sätt på förhand avstå från det kommande arvet. En förhandsavsägelse, som ska göras skriftligen, måste nämligen riktas till arvlåtaren.

Av frågan framgår inte om modern fortfarande förmår upprätta ett testamente. Om svaret är jakande vore den enklaste lösningen att frågeställaren trots allt berättar för modern om sitt ointresse för stugan och därefter förmår henne att upprätta ett testamente enligt vilket sonen får allt efter henne. Frågeställaren kan därefter avsäga sig arvet genom att med sin underskrift godkänna testamentet. Efter moderns frånfälle ger lagen frågeställaren, som utan ersättning har avsagt sig arvet, visserligen rätt att kräva sin laglott efter modern – men gör hon inte det inom utsatt tid vinner testamentet laga kraft. Då får hennes bror allt.

Medan modern lever kan frågeställaren och hennes bror inte på ett bindande sätt sinsemellan avtala om det kommande arvet. Ett avtal om hur ett kommande arv ska skiftas är nämligen ogiltigt i Finland.

Avstående från arv

Görs inget under moderns livstid kommer båda syskonen att bli delägare (1/2+1/2) i dödsboet med sommarstugan. Frågeställaren har då rätt att under vissa förutsättningar skriftligt avstå från sitt arv men gör hon det till förmån för sin bror uppfattas överlåtelsen som en gåva. Då ska frågeställaren betala arvsskatt och brodern betala gåvoskatt (utöver att han förstås ska betala arvsskatt för det som han ärver direkt efter modern).

Vill frågeställaren undvika en sådan dubbelbeskattning måste hennes avstående vara rent, så att hennes barn – som enligt ärvdabalken står närmast i tur att ärva henne – träder in i stället. Dessvärre är också hennes barn ointresserade av stället. Skulle först frågeställaren och därefter hennes barn avstå från arvet träder frågeställarens minderåriga barnbarn in i stället, men de har knappast ens rätt att avstå från arvet, till följd av förmynderskapsrättsliga regler.

Broderns arbetslöshet

Avslutningsvis ska frågeställaren också beakta att den arbetslöse brodern måste kunna betala sin arvsskatt efter modern – och denna progressiva skatt blir förstås betydligt större om han ärver hela fastigheten.

Betalas inte arvsskatten är risken överhängande att fastigheten blir utmätt och såld för betalningen av skatten och då har moderns dröm helt gått i kras.

Har du en fråga till KSF Medias juristteam? Sänd den till adressen juristen@hbl.fi eller per post till Juristen svarar / HBL, PB 217, 00101 Helsingfors. Frågor besvaras endast i tidningen.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning