"Jag vet vilken skola dina barn går i" – domare utsätts allt oftare för trakasserier och påtryckningar

Förolämpningar och hot är exempel på osakligt beteende som domare uppger sig utsättas för. Riktade trakasserier är ett relativt nytt fenomen som verkar öka. Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

Att bli kallad "genomkorrumperad skitstövel", få aska och avföring skickat till sin hemadress och hot riktade mot sig – det är exempel på vad domare har råkat ut för. En undersökning visar att nästan två tredjedelar har blivit utsatta för osakligt beteende och påtryckningar. I synnerhet trakasserier på nätet ökar.

Drygt 540 domare i hela domstolsväsendet har svarat på den enkät som Finlands domareförbund skickade ut i vårvintras till 1 570 personer.

– Resultatet förstärker vår uppfattning om att trakasserierna och påtryckningarna har ökat och blivit mer systematiska och tendentiösa, säger Minna Hällström, vice ordförande på förbundet.

Drygt hälften svarar att de känner till en kollega som har utsatts, och två tredjedelar att de själva har upplevt trakasserier.

I de flesta fall sker påverkansförsöken eller det osakliga beteendet sällan eller ibland, bara någon enstaka svarar ofta. Flera rapporterar ändå om en ökning.

Nästan en femtedel har utsatts för riktade trakasserier, det vill säga att privat information systematiskt har tagits fram om dem och använts mot dem.

– I värsta fall handlar det om att kontaktuppgifter, bilder och personliga uppgifter har sökts fram och publicerats – till och med uppgifter om folks barn – och hot har riktats mot både domarna och barnen, säger Hällström.

Enskilda mer utsatta

Internet och sociala medier har gjort information mer lättillgänglig och möjlig att sprida till stora skaror dygnet runt.

Domarna utsätts, förutom i rättssalen, på sociala medier, per e-post och per telefon. Det sker under rättsprocessen och ibland långt efter att den har avslutats. Av svaren framgår att hoten och påtryckningarna tydligare riktar sig direkt mot enskilda domare och inte mot institutionen i sig, och att de har blivit grövre. Man försöker också mobilisera andra till en form av samordnade attacker.

– Vi har inget emot att en rättspolitisk diskussion förs och att domar utvärderas sakligt, men det här är osakliga diskussioner där man försöker påverka utfallet.

Minna Hällström ser risker för mer långtgående konsekvenser.

– Vi domare ska vara oberoende från inre och yttre påtryckningar. Det här är ägnat åt att skada grunden i rättsstaten och genom det medborgarnas rättsskydd.

Många domare upplever dessutom från tidigare en stor arbetsbelastning. I undersökningen uppger två tredjedelar att de inte har tillräckligt med tid att förbereda ärendena och skriva domarna.

Förslag: Skärp lagstiftningen

Domarförbundet behandlar enkätresultatet på sitt årsmöte med start på fredag, men redan nu är budskapet klart. Förbundet anser att lagstiftningen behöver uppdateras bland annat så att alla former av osakligt beteende och påtryckningar faller under allmänt åtal.

I dag är till exempel ärekränkning ett målsägandebrott, det vill säga att brottet kan utredas och åtal väckas bara på begäran av den som har utsatts. Det kan innebära en ekonomisk risk för målsäganden.

Minna Hällström efterlyser också stöd från arbetsgivarna och arbetsgemenskapen, också ekonomiskt sådant vid eventuella rättsprocesser.

Finlands juristförbund och Finlands advokatförbund har uttalat sitt stöd till domarna, och lyft fram att även deras medlemmar liksom åklagarna är utsatta. Tidigare har Polisstyrelsen fört fram behov av lagstiftning för att förhindra riktade trakasserier.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning