Islam har präglats av stridigheter

Muhammeds död 632 ledde omedelbart till oenighet om efterträdaren, vilket splittrade islam i sunni och shia vars följder vi ser än i dag.

De tre männen anklagade för uppsåt till terrorverksamhet friades i tingsrätten den 24 januari i brist på bevis. En viktig ingrediens i rättegången var frågan om tolkningen av jihad. Enligt åklagaren betyder det väpnad kamp, men enligt försvarets sakkunniga (HBL 20.12.2017) Carin Creutz har jihad fyra lika betydelser: 1) kampen med en själv och ens ego, 2) kampen med ens egendom och intellekt, 3) kampen för sanningen och rättvisan och 4) att använda kamp i försvarssyfte. Det talas även om en intern kamp mot laster, det vill säga personlig jihad, och en kamp mot korruption, det vill säga kollektiv jihad.

Man kunde utifrån försvarets definitioner säga att jihadisten är en verklig idealist och den ädlaste av människor. Det är tydligen någon annan än jihadisten som utför terrordåden i islams namn och tar Koranens mångtaliga våldsbejakande verser ad notam. Några exempel på dessa i K.V. Zettersteens koranöversättning från 1917, som enligt Jaakko Hämeen-Anttila kommer den arabiska ursprungstexten mycket nära:

2:212 Det har föreskrivits er att strida, huru motbjudande det än månde vara för eder.

5:37 Deras lön, som bekämpa Gud och hans apostel och anstifta ofärd på jorden, vader blott, att de dödas eller korsfästes, eller att deras händer och fötter avhuggas korsvis, eller att de förvisats ur landet. Detta varder deras skam i detta livet, och i det tillkommande väntar dem ett förskräckligt straff.

9:33 Han är den, som sänt sin apostel med vägledningen och sanningens religion för att giva den seger över varje annan religion, om och månggudadyrkarna skulle harmas.

47:4-7 När I möten dem, som äro otrogna, så halshuggen dem tills I anställt ett blodbad bland dem. Slån dem då i bojor! Och skänken sedan efter eller fordren lösepenning, tills vapnen nedlagts! Så är det. Om Gud velat, så skulle han ha gjort sig kvitt dem, men det är för att han skall pröva eder genom varandra. De som dödats för Guds sak, deras gärningar skall han aldrig låta gå om intet. Och låta dem ingå i paradiset, sådant han lärt dem känna det.

98:5 De, som äro otrogna, både de som fått skriften, och månggudadyrkarna, äro förvisso hemfallna åt helvetets eld att där evinnerligen förbliva. Dessa äro de sämsta varelser.

Försvaret konstaterade även att anfallskrig är förbjudet i Koranen. Historien visar emellertid på annat. Muhammed anförde själv raider mot beduinstammarna på arabiska halvön och utplånade i praktiken den judiska klanen vid Khaybar 628. År 630 intog han Mekka utan motstånd och hösten samma år företog han ett stort fälttåg mot det bysantinska riket, som dock gick i stöpet.

Muhammeds död 632 ledde omedelbart till oenighet om efterträdaren, vilket splittrade islam i sunni och shia vars följder vi ser än i dag, till exempel i konflikten mellan Saudiarabien och Iran. Oenigheterna ledde till två stora slag, det vid Siffin 657 och vid Kerbala 680, vilka slutgiltigt slog fast skiljelinjen inom islam.

Under den andre kalifens, Umars, tid (634–644) sker den första stora expansionen av det nya väldet. Egypten föll 642 varefter hela Nordafrika erövrades. Sasanidernas Persien invaderades 651 och följande år föll Armenien och Anatolien. Samtidigt expanderade man österut in i Centralasien och Indien. År 711 gick man över Gibraltarsundet till Iberiska halvön och nådde ända upp till Frankrike där muslimerna stoppades av Karl Martell och frankerna vid slaget i Poitiers 732. Konstantinopel erövrades 1453 av de ottomanska muslimerna och så sent som 1683 stod de utanför Wiens portar.

Detta om förbudet att föra anfallskrig. Man kan konstatera att hela den islamska historien präglats av externa och interna stridigheter.

Krister Kronlöf Helsingfors

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning