IPCC bygger på kritiskt granskad forskning

IPCC:s arbetsgrupper går igenom stora mängder av publikationer och skriver rapporter som gör en syntes av forskningen.

Utan att närmare gå in på Lars Siléns åsikter om klimatförändringen finns det skäl att korrigera den felaktiga information han sprider om den internationella klimatpanelen IPCC (HBL Debatt 30.10). IPCC:s rapporter är inte skrivna av politiker. Det är riktigt att IPCC inte är ett forskningsinstitut som skulle bedriva "egen" forskning, men alla IPCC:s rapporter skrivs av meriterade forskare.

Ingen enskild människa kan i dag behärska all den forskning som publiceras om olika aspekter av klimatförändringen. IPCC:s arbetsgrupper går igenom stora mängder av publikationer och skriver rapporter som gör en syntes av forskningen. Vilka publikationer som helst duger inte. Mina och Lars Siléns bloggar, hemsidor och Twittermeddelanden uppfyller inte kravet på tillförlitlig forskning och citeras därför inte i IPCC:s rapporter även om de kan ha andra kvaliteter. IPCC:s rapporter bygger med andra ord i högsta grad på vetenskap.

IPCC:s rapporter är omfattande och därför skrivs särskilda sammanställningar för dem som drar upp strategiska riktlinjer och formulerar politik, så kallade Summary for Policy Makers. Engelskans "policy maker" är ett vidare begrepp än svenskans politiker och omfattar förutom politiker även tjänstemän och experter anställda i olika organisationer. Också dessa sammanställningar skrivs av forskare, men politiker, tjänstemän och andra experter har möjlighet att kommentera utkasten. Den slutliga versionen debatteras på möten i vilka både forskare och "politiker" deltar. Sammanställningens formuleringar beaktar kommentarerna, men de kan inte vara i konflikt med den forskning som ligger till grund för rapporten.

Forskning skulle inte vara forskning om kunskapen skulle vara statisk. Därför producerar IPCC regelbundet nya rapporter. IPCC har utvecklat ett systematiskt sätt att förmedla osäkerhet eftersom rapporterna också behandlar omstridda frågor. Rapporterna kan konstatera att vissa slutsatser bygger på "liten konsensus, bristande bevis". De nämns för att framtida forskning kan minska på osäkerheten och tillföra ny kunskap.

Svaret på frågan om klimatförändringen är en genuin utmaning för mänskligheten hör dock inte till kategorin osäkra slutsatser.

Mikael Hildén, professor, Finlands miljöcentral

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning