Inget problem att elda med trä

Att bränna trä är både ändamålsenligt och nödvändigt i ett nordligt och skogsrikt land som Finland.

Många forskare, särskilt de gröna, har motarbetat förbränningen av trä, som är en viktig del av finländskt liv och (bastu)kultur. Att bränna trä är både ändamålsenligt och nödvändigt i ett nordligt och skogsrikt land som Finland. Utan vår skogsindustri skulle den finska välfärden inte finnas, och att bränna trä är fortfarande det enda vettiga sättet att utnyttja skogsindustrins spill och att därtill hålla landets glesbygder funktionsdugliga.

Skogarna måste gallras eftersom plantbestånden håller ett högt stamantal per ytenhet (3 000 – 15 000/ha) medan ett avverkningsmoget bestånd räknar bara 400 – 500 grova stammar per hektar. För att våra skogar skulle utgöra ett ännu större koldioxidlager bör de skötas ännu intensivare, så att stammarna skulle bli grövre.

Vid sidan av dessa strävanden har forskningen hela tiden utvecklat skogarnas nyttjande samt sökt nya metoder för att tillvarata även industrins spill.

Den senaste tidens forskning kring förbränning av trä för energiproduktion visar att en av metoderna, som samtidigt bidrar till att lösa världens klimatproblem, innebär att ytterligare effektivera förbränning av trä och annat avfall och att därmed reducera föroreningarna.

I värmeanläggningar på kommunal nivå har man kunnat uppnå virkesinbesparingar på upp till 30 procent och ännu lägre kostnader när man övergått till att bränna färsk flis och tillvarata ångans energi. I en liten kommuns ekonomi är övergången till att bränna färsk flis, som anskaffas lokalt, ett bra och snabbt sätt att förbättra kommunens ekonomi och sysselsättning. Detta förutsätter rätt teknologi, som samtidigt leder fram till goda exportprodukter.

Även i små värmeanläggningar på gårdsnivå kan energiproduktionens effektivitet ökas med över 30 procent. Samtidigt förbättras landsbygdens självförsörjning vad energi beträffar.

Detta skulle öka krisberedskapen, effektivt förbättra lönsam sysselsättning med intensifierad skogsvård som följd. Föroreningarna skulle minska och askan skulle användas som gödningsmedel. Man får hoppas att statsrådet snabbt befrämjar denna utveckling. I annat fall finns risken att man inom Finlands energisektor gör många slag av felinvesteringar när EU-kraven stramas åt.

Jouko Laasasenaho forstvetenskapare emeritus

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning