Närtågstrafiken i Helsingforsregionen öppnas för konkurrens – VR splittras i flera bolag

Enligt FNB:s uppgifter öppnas passagerartrafiken på järnvägen för konkurrens i närtågstrafiken i Helsingforsregionen. Hela passagerartrafiken öppnas stegvis för konkurrens fram till 2026.

Dessutom ska VR splittras upp i tre olika statsbolag. Bolagen ska vara ett materielbolag, ett fastighetsbolag och ett bolag som fokuserar på underhåll.

Kommunikationsminister Anne Berner. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Det var Iltalehti som var först ute med nyheten i dag. Enligt Iltalehti förutsätter konkurrenssättningen att avtalet mellan Kommunikationsministeriet och VR ska förhandlas om på nytt eftersom VR i nuläget har monopol i passagerartrafiken till slutet av 2024.

Kommunikationsminister Anne Berner (C) säger att landskapsreformen stöder den kommande reformen av järnvägarna. Landskapen kunde i fortsättningen ordna och konkurrensutsätta trafiken.

Berner föreslog avreglering av järnvägarnas passagerartrafik under ett presstillfälle. Regionaltågstrafiken i Helsingforsregionen skulle bli den första delen som avregleras.

Enligt Berner finns det ingen lagstiftning i Finland som förhindrar att passagerartrafiken konkurrensutsätts, däremot är det frågan om en avtalsfråga med VR.

Berner uppger att avsikten med reformen är att försäkra att det uppstår priskonkurrens inom passagerartrafiken och dessutom vill man öka på antalet resenärer.

Tågtrafiken skulle avregleras genom avtal om nyttjanderätt. Konkurrensen skulle inte öppnas för alla utan staten skulle konkurrensutsätta en del avtal.

För att skapa jämlika omständigheter för konkurrensen skulle VR omvandlas till tre statsägda bolag. Enligt Berner är det varken frågan om att privatisera eller splittra upp VR.

– Ingen privatisering kommer att ske och ingen statsägd egendom kommer att säljas, säger Berner.

Differentieringen skulle förverkligas stegvis så att personalen flyttar till de nya bolagen som så kallade gamla arbetstagare.

Ordförande Ville Tavio (Sannf) på VR:s förvaltningsråd avvisar förslaget att differentiera VR till tre olika bolag eftersom materielbolaget skulle kamma in vinster på bekostnad av skattebetalarna.

Enligt Berner kommer Kommunikationsministeriet att tillsätta arbetsgrupper som specificerar detaljerna för att avreglera järnvägstrafiken. Bland annat VR och HRT ska vara med i beredningen, som enligt Berner kommer att ta cirka ett år.

VR kräver att dess förutsättningar försäkras

VR Groups vd Rolf Jansson kräver att verksamhetsförutsättningarna för VR ska försäkras i samband med att järnvägarnas passagerartrafik avregleras. Jansson understryker att tillräckliga resurser måste försäkras för VR så att dess konkurrenskraft kan utvecklas.

Jansson tackar Kommunikationsministeriet för att avregleringen av tågtrafiken förverkligas stegvis och att man reserverat tillräckligt med tid för att genomföra alla reformer. 

Lintilä: Nu tas trafikens sista monopol isär

Näringsminister Mika Lintilä (C), som ansvarar för statens ägarstyrning, anser att VR:s ställning förblir stark även efter att järnvägarnas passagerartrafik avregleras.

Enligt Linitilä är VR i gott skick och det finländska spårtrafiksystemet hör till Europas topp vad gäller förhållandet mellan pris och kvalitet.

Lintilä uppger att i och med avregleringen av järnvägarnas passagerartrafik tas trafikens sista monopol isär. Enligt honom är syftet med konkurrensutsättandet att utöka tågtrafiken. (FNB)

Tär på regeringssamarbetet

I mars rapporterade FNB att planerna på att splittra upp VR och öppna tågtrafiken för konkurrens har orsakat interna konflikter i regeringen. Källor som FNB talat med uppgav att de dåvarande Sannfinländarna starkt motsatte sig Berners modell där VR skulle delas upp i tre olika statsbolag. Enligt FNB:s uppgifter var det framför allt materielbolaget som orsakade missnöje bland Sannfinländarna.

Materielbolaget har en väsentlig roll i konkurrenssättningen av tågtrafiken eftersom dess uppgift skulle vara att hyra ut vagnar och lok också till andra aktörer än VR. Att köpa ny järnvägsmateriel skulle vara en massiv investering för potentiella konkurrenter. En bidragande orsak är också den avvikande bredden på de finska järnvägsspåren. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03