Idéstorm för svenskundervisningen behövs

Sanna Marins regering har inlett arbetet med att uppdatera nationalspråksstrategin från år 2012. Syftet är att trygga medborgarnas rätt att få service på nationalspråken och förbättra språkklimatet.

Behovet att följa upp nationalspråksstrategin är uppenbart, eftersom utvecklingen i många avseenden har gått i fel riktning. Omgivningar där användningen av svenska är naturlig minskar och allt färre använder svenska som förvaltningsspråk. Även användningsområdet för finska språket har minskat särskilt inom vetenskapen och näringslivet.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson har hållit i beredningen av nationalspråksstrategin med stadig hand och arbetet verkar ha framskridit väl. Justitieministeriet har samlat in synpunkter från medborgarna i en öppen idéstorm, involverat intressenter i strategiska dialoger och tillsatt en styrgrupp för arbetet med nationalspråksstrategin.

I regeringsprogrammet ingår också en skrivning att ett program för att stärka inlärningen av andra inhemska språket i skolan ska beredas så snabbt som möjligt. Nu när vi är halvvägs inne i regeringsperioden och beredningen ännu är i sin linda, föreslår jag att arbetet knyts till uppdateringen av nationalspråksstrategin. Med tanke på en levande tvåspråkighet är det trots allt avgörande att eleverna får tillräckliga kunskaper i andra inhemska språket i skolan.

Nätverket Svenska nu har lyft fram behovet att stärka svenskundervisningens timresurser i högstadiet för att uppnå målsättningarna i läroplanen. Vidare har vi förespråkat att det borde ingå en ämnesöverskridande helhet i klasslärarutbildningen, där studeranden får fördjupa sig i de nordiska ländernas språk, kultur, historia och samhälle. Detta mot bakgrunden att eleverna i finskspråkiga skolor numera börjar med svenskan senast i årskurs sex. Vi föreslår också att man borde få tilläggspoäng för studentsvenskan i högskolestudier.

Nätverket Svenska nu vill uppmuntra regeringen att utnyttja detta tillfälle att reformera svenskundervisningen och vi har en beredskap att bistå i arbetet.

Paavo Lipponen delegationsordförande, Nätverket Svenska nu

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning