Hushållen kan göra mycket i kampen mot klimatförändringen

Solpaneler och solfångare är exempel på hur vi kan övergå från fossila bränslen och kärnkraft till energi från förnybara källor.

Bengt Wahlström analyserar (HBL 22.12) trender gällande utnyttjande av solenergi inom boende. Rubrik, bildsättning och ingress kan skapa lite förvirring hos läsaren eftersom bilden föreställer installation av solpaneler som producerar el medan man i rubrik och ingress talar om solvärme. Brödtexten fokuserar på elproduktion med hjälp av sol.

Erfarenheten av kampanjen Solsvar är att man skall vara noga med termer. Ett bra sätt är att börja bakifrån, alltså från slutprodukten. Våra hus behöver energi i två olika former, dels el, dels värme. Efterfrågan på kyla under sommaren ökar förvisso, men det kan vi återkomma till en annan gång.

El är en betydligt värdefullare produkt än värme eftersom elen kan användas till en mängd olika syften, som exempelvis mobiltelefoner, magnetröntgenapparater eller hela internet. Jag brukar kalla direkt eluppvärmning för missbruk av el.

Med hjälp av solpaneler kan man producera el av solljus. Tack vare våra långa, ljusa somrar är förutsättningarna i södra Finland nästan lika bra som i Tyskland. Under Solsvarkampanjen har vi träffat många väldigt nöjda solelproducenter i Svenskfinland. Solpaneler kombinerade med batterier är en utmärkt lösning för hus som inte är kopplade till elnätet. Även om ett hus är kopplat till elnätet lönar det sig att installera solpaneler, i synnerhet om man själv har användning för elen just när den produceras (dagtid och sommarhalvåret).

Energin från solen kan också användas för att hålla våra hus varma året om. Jag vill börja med att beskriva så kallad passiv solvärme. Det betyder att man bygger hus så att de blir energieffektiva. Stora (men välisolerade) fönster på sydsidan släpper in solljuset som värmer konstruktionerna. I mitten av ett exempelhus i Solsvarkampanjen finns en tjock sandfylld mur som lagrar värmen under dagen och värmer inomhusluften under natten.

Med aktiv solvärme avses solfångare som tar tillvara energi från solljuset och flyttar den till värmeslingor i golvet eller element på väggarna. Man kan också värma bruksvattnet på detta sätt. Solfångare kan installeras både på hustak och fristående på gårdsplanen. Solfångare kan, i likhet med solpaneler, installeras på ställningar som följer solens rörelse (till exempel Heliozenit som Wahlström nämner).

Solpaneler och solfångare är exempel på hur vi kan övergå från fossila bränslen och kärnkraft till energi från förnybara källor. I kampanjen Solsvar, som riktar sig till ägare av småhus och sommarstugor, förespråkar Natur och miljö också användning av vindkraft för lokal elproduktion samt jordvärme och biobränslen för uppvärmning av hus. Också här kommer energin indirekt från solen.

Varken de politiska beslutsfattarna eller näringslivet ser ut att på egen hand kunna fatta tillräckligt kraftfulla beslut som skulle stoppa utsläppen av klimatstörande gaser. Lyckligtvis kan hushållen själva göra mycket i kampen mot klimatförändringen. En färsk rapport från Finlands miljöcentral Syke visar att medelfinländaren kan halvera sina utsläpp från boende genom att ta i bruk den teknik som redan nu finns på marknaden.

Bernt Nordman verksamhetsledare, Natur och Miljö

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46