Hur stort är problemet med sexuella trakasserier?

Bild: Wilfred Hildonen

Sextrakasserier är inte kriminaliserade, men utövaren kan i dag hängas ut i medierna vilket kan vara ett värre straff än böter.

Självklart vill ingen bli trakasserad, vare sig sexuellt, genom mobbning, utfrysning eller på annat sätt. Dessvärre pågår allt detta dagligen, och ännu vanligare nattligen, i dagens samhälle. Trakasserier tycks vara speciellt vanliga på nätet där förövaren skyddas av anonymitet.

Varför har sextrakasserier plötsligt nått över nyhets- och "nättröskeln"? Har tafsande, snuskigt språk, fräcka närmanden blivit vanligare, har de blivit ett större problem än förr? Hur var det då förr? Var männen (för i nio fall av tio tycks den skyldige vara en man) artigare och mer anständiga? Respekterades kvinnorna mer än i dag?

Knappast. Det som har förändrats är inte männen och deras drifter (vi talar här trots allt om en minoritet av män) utan hela samhället. Mera konkret: kvinnornas makt och inflytande i samhället och i medierna är i dag långt större än tidigare. Dagens samhälle är mycket mer jämlikt än det samhälle som jag och min generation, som var ung på 1950- och 1960-talet, växte upp i. Ett samhälle som många av oss, och speciellt kvinnorna, var missnöjda med och ville reformera.

Levnadsstandarden, har stigit enormt, likaså bildningsnivån. Den ekonomiska friheten är mycket större, speciellt för kvinnorna, än för 50 år sedan. Ännu för till exempel 50 år sedan var kvinnan vanligen ekonomiskt beroende av en man, vanligen en äkta man eller en far. Dagens kvinna har egna inkomster. Som en följd av stigande levnadsstandard har kraven och förväntningarna vuxit i ännu snabbare takt. En följd är att dagens kvinna (men också man) är känsligare, mera lättkränkt än tidigare. Man tål inte alls lika mycket som förr. Det finns en benägenhet att bli upprörd över sådant som man ryckte på axlarna åt, eller helt ignorerade när min generation var ung.

Denna förändring syns också tydligt i lagstiftningen. Att genom våld tvinga sig till sex har visserligen alltid varit olagligt, men förr gjorde man ett undantag för tvång inom äktenskapet. I dag är lagen mycket strängare. Likaså är ärekränkning, rasistiska utbrott, hot om våld olagliga. Förr användes ordet mobbning knappast alls. I dag leder mobbning ofta till något slag av åtgärder. Sextrakasserier är inte kriminaliserade, men utövaren kan i dag hängas ut i medierna vilket kan vara ett värre straff än böter. "Folket" kan dela ut långt hårdare straff än domstolarna. I de grövsta fallen kan man komma att associera till forna tiders häxförföljelser. Att stämplas och uteslutas ur gemenskapen, sparkas från jobbet eller liknande är ett straff som ibland inte står i någon rimlig proportion till brottet. Att göra en rättvis bedömning när ord står mot ord och den anklagade också annars är illa omtyckt är svårt, men viktigt. Som alltid är det i tveksamma fall bättre att fria än att fälla.

Kommer kampanjen mot sextrakasserier att få önskad effekt? De biologiska drifterna och behoven, de sociala maktstrukturerna kommer inte att försvinna någonstans. Vårt datoriserade samhälle håller snarare på att bli mer ojämlikt än förr. Till detta kommer finländarnas hat-kärleksförhållande till alkoholen. Vi har, på majoritetens önskan fått starkare alkohol i vanliga butiker, kiosker, restauranger. Det betyder flera berusade och därmed fler som förlorar sina hämningar och sitt goda omdöme. Vilket i sin tur oundvikligen betyder att drifterna får friare spelrum och det kan förefalla som en god idé att klappa närmaste kvinna på rumpan eller ta henne på brösten.

Hans Rosing filosof, Åbo

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33