Hotade Esboskolor fortsätter som förr

Bemböle skola. Bild: leif weckstrom

Nedläggningshotade Bemböle skola i Esbo får vara kvar. Också Smedsby och Rödskog fortsätter som förr, beslöt Nämnden Svenska Rum på torsdagskvällen.

Beslutet att inte röra det svenskspråkiga skolnätet var enhälligt, över partigränserna. Det betyder att nämnden förkastade bildningsdirektör Aulis Pitkäläs förslag att lägga ner Bemböle skola, samt att Smedsby skola skulle ordna undervisning enbart för årskurserna 1–4, i stället för 1–6 som nu.

Också Rödskogs skola fortsätter sin verksamhet i nuvarande lokaler. Beslutet är en seger för föräldrar och invånare som kämpat för att behålla nuvarande skolnät.

– Jag är väldigt nöjd med beslutet. Processen har varit bra och konstruktiv, och det här var nämndens värdering utifrån all den information vi har gått igenom, säger nämndens ordförande Bo Lönnqvist (SFP).

Däremot läggs Kannbro gruppfamiljedaghem och Mickels daghem ned på grund av litet antal barn. Barnen och ordinarie personal flyttar till Lagstads daghem från hösten.

Slutbehandlat

Enligt Lönnqvist tas ärendet inte upp mer under den här nämndperioden, om inget extraordinärt inträffar. Han säger att också bildningsdirektören har låtit förstå att han inte tänker ta ärendet vidare till någon annan instans.

Nämnden motiverar sitt beslut bland annat med att skolnätet på svenska i Esbo redan i dag är glest.

– Närservice är viktig, särskilt för de yngre eleverna. Det är också en jämlikhetsfråga. De svenskspråkiga barnen har redan nu längre skolväg. För en del elever hade förslaget lett till väldigt komplicerade busstrasporter, och för vissa barn upp till en timme längre dagliga resor.

Tjänstemännens förslag hade också inneburit att en del barn och elever som nu kan gå eller cykla till skolan skulle bli tvungna att ta buss, vilket enligt Lönnqvist är illa ut motionssynvinkel.

De föräldrar och invånare som kämpat för att behålla skolnätet oförändrat har varit skeptiska mot prognoserna enligt vilka elevantalet sjunker i framtiden och att det därför kommer att råda en överkapacitet inom det svenska skolnätet.

– Vi har studerat de officiella prognoserna och även alternativa scenarier. Vi säger inte att de officiella prognoserna är felaktiga, men de är inte heller nödvändigtvis riktiga. Det finns också indikationer på att utvecklingen kan gå åt ett helt annat håll. Just nu har vi inte någon akut överkapacitet och därför skulle det kännas kortsiktigt att besluta att lägga ner enheter utifrån osäkra framtidsscenarier, säger Lönnqvist.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03