Höstens budgetförhandlingar: Strama tyglar gäller trots ekonomisk högkonjunktur

Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Det går bra för Finland. Men de strama tyglarnas ekonomiska politik ser ut att fortsätta även nästa år. På tisdag inleder Finansministeriet arbetet med nästa års statsbudget. Så mycket nya pengar att dela ut kommer troligtvis inte att finnas.

Fakta

Statsbudgetens tidtabell

Beredningen av statsbudgeten 2019 påbörjades i januari med utarbetandet av en ny budgetproposition. Den baserar sig bland annat på de olika ministeriernas önskemål och behov.

I april fattade regeringen beslut om ramarna för de offentliga finanserna under åren 2019-2022. Beslutet styr arbetet med nästa års budget.

På tisdag inleder Finansministeriet arbetet med den slutliga budgetpropositionen. Finansministeriets ledande tjänstemän sammanträder då med finansminister Petteri Orpo (Saml) och kommun- och reformminister Anu Vehviläinen (C).

Arbetet fortsätter nästa vecka då Finansministeriet förhandlar med de andra ministerierna.

Den slutliga budgetpropositionen ska fastställas av statsrådet den 28-29 augusti varefter den förs till behandling i riksdagen.

Riksdagsbehandlingen räcker hela hösten. Den slutliga budgeten för 2019 fastställs i riksdagen i december.

Trots att Finlands ekonomi de senaste åren blivit bättre än väntat, trots att sysselsättningsgraden ökat över förväntan och trots att statsskulden inte ser ut att öka i den takt man tidigare antagit, kan nästa års statsbudget ändå bli ett stramt hållet paket. Detta så länge inte politikerna låter sig frestas att göra en valbudget.

Ur Finansministeriets perspektiv finns inte mycket utrymme för ökade utgifter. I den framtidsöversikt som ministeriet publicerades den 4 juni förutspår man att landets exportberoende ekonomi nått toppen av den positiva utvecklingen och att en nedgång redan kan skönjas.

Samtidig kvarstår många strukturella problem som hämmar den potentiella ekonomiska utvecklingen. Andelen befolkning i arbetsför ålder är fortfarande för liten i förhållande till övrig befolkning, landets ekonomi bygger allt mer på en tjänstesektor som är mindre produktiv än den specialiserade tillverkningssektorn som redan en längre tid vittrat, och en oförutsedd internationell instabilitet med hotande handelskrig kan få oanade konsekvenser för ekonomin.

Ur Finansministeriets perspektiv är det viktiga nu att utnyttja det ekonomiska uppsvinget till att stärka de offentliga finanserna så att landet inte möter följande ekonomiska nedgång och framtida krav på ökningar i de offentliga utgifterna i en situation där man har ett underskott från förr att sköta.

Enligt Finansministeriets framtidsöversikt gäller det bland annat att förnya strukturer och verksamhetsmodeller för att möta framtida utmaningar, att höja sysselsättningsgraden och att reformera skattesystemet så att tyngdpunkten ligger på andra former av beskattning än på beskattning av arbete.

– De offentliga finanserna är ännu inte i balans, vi lever fortfarande delvis på lånade pengar, säger budgetchef Hannu Mäkinen vid Finansministeriet.

– Det är långt kvar till det överskott Finland hade i statsbudgeten åren 1998-2008.

Mäkinen säger att det är på tre områden som fokus på satsningar i statbudgeten nu bör ligga.

– Vi behöver ytterligare stödja höjningen av sysselsättningsgraden och skapa förutsättningar för sysselsättning samt öka tillgången på arbetskraft.

Tätt sammanlänkat med detta är satsningar på utbildning och forskning.

– På lång sikt bör vi se till att kunnande och kompetens upprätthålls. Vi behöver se till att det finns möjlighet till kontinuerligt lärande på alla utbildningsnivåer.

Det tredje fokuset handlar om att hålla landets offentliga finanser i balans.

– Vi bör undvika nya utgifter. Hellre bör vi sträva till att omfördela de pengar som finns, säger Mäkinen.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03