Höj lönen för personalen inom stadens småbarnspedagogik

Bild: Wilfred Hildonen

Uppgörande av budgeten för 2019 diskuteras nu och det handlar om politiska val.

Praktiskt taget hela Helsingfors stadsfullmäktige satte sig nyligen på tvären mot regeringens vård- och landskapsreform som inte driver Helsingfors intressen. Samhörigheten i fullmäktigesalen då den behandlades var unik. Det är grunden för stabilitet och förutsägbarhet och skapar samförstånd i en tid av osäkerhet. Det var bara ordförande för De blå, kulturminister Sampo Terho, och Centerns två ledamöter som drev regeringens linje. Övriga i fullmäktige, även de från regeringspartierna, verkade ha förstått att regeringens linje är negativ för Helsingfors.

Vi ska ta vara på samhörigheten i beredningen av budgeten för 2019, men vi ska även fortsätta stå tillsammans inför vård- och landskapsreformens följande steg. Reformen kommer i grunden att rubba kommunernas ekonomiska premisser och vi måste fortsätta ha en aktiv enad profil när det gäller att påtala bristerna och utmaningarna för Helsingfors i den huvudlösa reformen.

Helsingfors långsiktiga och balanserade ekonomiska politik har lett till att det skapats en positiv näringslivsprofil. Det i samband med en annars tilltalande stad är viktigt ifall Helsingfors ska klara sig i den globala konkurrensen, speciellt mellan övriga nordeuropeiska huvudstäder. Det är ändå centralt att dagens och morgondagens helsingforsare också trivs i vår stad.

De ekonomiska prognoserna ser till mångt och mycket positiva ut, men det betyder ändå att vi ska göra smarta val. Trots den positiva konjunkturen täcker den offentliga ekonomins inkomster inte utgifterna. Vi ska fortsätta föra en hållbar och konkurrenskraftig ekonomisk politik, men samtidigt måste vi beakta att alla i dag i Helsingfors inte mår bra. Stadsbornas gemensamma finansiering av service måste vara transparent och ändamålsenlig och användas till att tackla nuvarande och förebyggande av framtida sociala utmaningar.

Antalet personer i pensionsålder förväntas öka och speciellt andelen över 75-åringar ökar fortare än tidigare. Pressen på äldreomsorgen och hemvården stiger, men vi får ändå inte under några som helst omständigheter tillåta en försämring i vården. Varje människa i Helsingfors är och ska även framöver vara lika värd.

Liksom våra äldre helsingforsare ska få känna trygghet i sin vardag måste vi även se till att ge våra allra yngsta de bästa förutsättningarna inför framtiden. Tyvärr ser vi dock i dag att barnfattigdomen ökar och det måste vi reagera på.

En jämlik, högklassig och avgiftsfri utbildning är de viktigaste förutsättningarna för att ge barn och unga bästa möjliga läge inför framtiden. Senast i budgetarbetet ställs vi inför frågan hur vi kan stöda elever i andra stadiet som har svårt att klara av kostnader kopplade till studierna. Den frågan ska vi ta på allvar eftersom ingen studerande ska behöva avsluta sin utbildning på grund av att hen inte har råd med läromedel.

Planerna med att främja avgiftsfriheten inom småbarnspedagogiken så att den gäller dem som fyllt fem år ska fortskrida liksom även beredningen att utvidga avgiftsfriheten också till yngre åldersgrupper. Stadens strategi fastslår även att det i småbarnspedagogiken satsas på kvalitet, en trygg vardag och att de anställda stannar kvar.

Det sistnämnda, de anställda inom småbarnspedagogiken, måste uppmärksammas mer än vi gör i dag. Dels lyckas vi inte fylla de öppna vakanser vi har med behörig personal, dels lyckas vi inte hålla kvar den personal vi har. För att lösa denna utmaning behövs ekonomiska insatser av oss senast 2019. Bristen på dagvårdspersonal kan inte fortsätta utan att kvaliteten sjunker och resultaten urholkas. Därför anser jag att lönesättningen här måste ses över.

Uppgörande av budgeten för 2019 diskuteras nu och det handlar om politiska val. Vi i SFP-gruppen vill att våra politiska prioriteringar i Helsingfors baserar sig på ansvar, långsiktighet och att Helsingfors är möjligheternas stad.

Silja Borgarsdóttir Sandelin stadsfullmäktigeledamot (SFP), Helsingfors

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22