HFD kritiserar "halvfärdigt och problematiskt" lagförslag

Djurstallar har en miljöpåverkan som förutsätter miljötillstånd. I framtiden, när byråkratin ska avvecklas, ska bonden få det genom ett enkelt anmälningsförfarande i stället för ett jobbigare tillståndsförfarande. Bild: KSF Media arkiv / Kristoffer Åberg

Högsta förvaltningsdomstolen kritiserar utkastet till ett lagförslag som ska minska byråkratin för att få miljötillstånd. Miljöministeriet säger att förslaget ska justeras innan det kommer upp i riksdagen.

Regeringen vill skriva in ett nytt kapitel i miljöskyddslagen. Kapitel 10a handlar om det "anmälningsförfarande" som ska tillämpas i samband med vissa miljötillstånd som tidigare förutsatt "tillståndsförfarande", som är en tyngre process.

Högsta förvaltningsdomstolen betecknar kapitlet som halvfärdigt och problematiskt, och påtalar brister i beredningen och i motiveringarna, samt direkta felaktigheter.

Kapitlet bottnar i regeringens ambition att luckra upp byråkratin, även på miljösidan. Centerns löfte om att slopa normer och onödig byråkrati landade i regeringsprogrammet. Följaktligen har Miljöministeriet för sin del redan luckrat upp ett antal bestämmelser. Nästa steg är att lansera det nya kapitlet i miljöskyddslagen.

Utkastet är på remiss, och det är i sitt remissutlåtande HFD anför skarp kritik. Bland annat lyfter man fram att kapitlet saknar en konsekvensbedömning.

Oili Rahnasto, regeringsråd vid Miljöministeriet, säger att kritiken i sig inte överraskar.

– Projektet bottnar i regeringsprogrammet, och vår uppgift är att verkställa det.

Rahnasto uppger att den konsekvensbedömning HFD efterlyser har blivit klar efter att utkastet skickades på remiss.

– Vi kommer att komplettera lagförslaget med konsekvensbedömningen. Det var viktigt att vi skickade utkastet på remiss i ett tidigt skede för att vi skulle kunna hålla den tidtabell regeringen önskar. Regeringspropositionen ska avges till riksdagen i mars, säger hon.

När HBL frågar HFD hur allvarligt det är att konsekvensbedömningen saknades svarar HFD per e-post att det visar att "man inte har lyckats uppfatta problemen i paragrafform".

Enklare för bönder

Substansen i kapitlet, själva anmälningsförfarandet, är en lättare myndighetsprocess för att näringsidkare ska få miljötillstånd för verksamhet som kan påverka miljön lokalt. Det gäller främst djurstallar. Enligt förslaget ska bonden bara behöva höra sina närmaste grannar på förhand, och utomståendes rätt att överklaga ska begränsas.

HFD bedömer att anmälningsförfarandet orsakar nya problem som man inte har analyserat. På HBL:s fråga vad man konkret avser med det svarar HFD att anmälningsförfarandet ska gälla för bestående verksamhet vars miljöpåverkan lokalt kan vara ansenlig, men att de som hörs före besluten och de som har rätt att överklaga dem är få.

Det är allmänt känt att många näringsidkare är frustrerade för att det är komplicerat att få miljötillstånd. Många upplever också att det finns folk som tenderar att överklaga myndighetsbeslut bara för att fördröja processer och sätta käppar i hjulen för andra. Det är detta regeringen vill åtgärda, samtidigt som man vill slimma den offentliga sektorn.

Av HFD:s utlåtande får man ändå intrycket att det ändå inte är fullt så enkelt att avreglera miljönormer som regeringen tänkt sig. HFD hänvisar till paragraf 20 i grundlagen som säger att "det allmänna skall verka för att alla tillförsäkras en sund miljö och att var och en har möjlighet att påverka beslut i frågor som gäller den egna livsmiljön".

– Om man försöker försvaga möjligheterna att påverka bara för att lätta på en eventuell administrativ börda har man inte analyserat lagförslagets konsekvenser tillräckligt, skriver HFD till HBL.

Kan bli kontraproduktivt

Vidare ser HFD problem med förslaget att tillåta näringsidkaren att påbörja en verksamhet 90 dygn efter anmälan – också om myndigheterna inte har hunnit säga sitt. Det leder till att någon kan kräva att verksamheten stoppas, eftersom den kräver ett tillstånd som ännu inte finns. Problemen kan involvera fler än dem som har rätt att överklaga ett redan existerande myndighetsbeslut.

Lagstiftningsdirektören Riitta Rönn vid Miljöministeriet säger att man ska ta till sig både remissutlåtandena och konsekvensbedömningen när utkastet formas till lagförslag. Att regeringen vill luckra upp förfaranden för att få miljötillstånd leder till ett större behov av övervakning efteråt.

– Myndigheternas totala arbetsbörda kan bli större fastän man avser motsatsen, säger hon.

Detsamma gäller för själva lagberedningen: om regeringen kräver att ett lagförslag ska tas fram snabbt är risken större för att det blir bristfälligt. Då måste mycket rättas till efteråt.

– Till all lycka har ministern accepterat att vi inte behöver avge själva lagförslaget förrän på våren, säger Rönn.

Regeringen vill införa ett nytt kapitel i miljöskyddslagen, kapitel 10 a om så kallat anmälningsförfarande vid miljötillstånd.

Anmälningsförfarande ska i vissa fall ersätta det tyngre tillståndsförfarandet. Vid anmälningsförfarande krävs färre uppgifter av den som söker tillståndet, myndighetsbehandlingen ska ske inom en viss tid för att förkorta beslutsprocessen, färre externa parter (snarast bara rågrannarna) behöver höras och efter beslutet ska besvärsrätten begränsas till en mindre krets.

Uppskattningsvis 4 500 enheter (av dem 3 900 djurstallar) berörs av förenklingen. All tyngre industri, torvtäkter och andra anläggningar med större miljöpåverkan ska fortfarande vara underställda en mer omsorgsfull tillståndsprocess.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning