HFD häver skyddsdom – Esbo får flytta grön sköldmossa till Elfvik

Den gröna sköldmossan känns igen på sina smala, gröna sporkapslar som skjuter upp. Arkivbild. Bild: Olli Manninen

Den unika förekomsten av grön sköldmossa i Bruksstranden i Esbo i får flyttas en kilometer söderut, till en mera skyddad plats i Bredvikens naturskyddsområde. Det har Högsta förvaltningsdomstolen nu slagit fast.

Förekomsten av grön sköldmossa i en grandunge mitt i det planerade bostadsområdet vid Bruksstranden i Esbo har orsakat stor uppståndelse på stadsplaneringskontoret i staden.

Förslaget att flytta mossan till en skyddad miljö i Bredvikens naturskyddsområde har behandlats i flera instanser, från lokala natur-, trafik- och miljöcentralen till Högsta förvaltningsdomstolen HFD, som har sista ordet i frågan.

Nu har HFD beslutat att mossan får flyttas, vilket är möjligt tack vare ett tillstånd att avvika från fridlysningen som finns nämnt i naturvårdslagen. Också NTM-centralen hade tidigare gett tillstånd till en förflyttning, medan Helsingfors förvaltningsdomstol förbjöd förflyttningen.

Läs mer: Omtvistad mossa vanligare än man hittills trott – tusentals fynd i Nordsjö

Växer på murken gran

Partiet med grön sköldmossa, som växer på en murknande granstam, får flyttas cirka en kilometer från sin nuvarande plats under ledning av sakkunniga i ämnet. Hur mossan trivs i sin nya miljö ska sedan följas upp med årliga rapporter i tio års tid.

Trots att grön sköldmossa är en sällsynt växtart i Nyland är fyndet i Esbo inte det enda av sitt slag, mossan växer på ett flertal andra ställen också. Därför hotar en förflyttning av det aktuella mosspartiet inte hela artens fortbestånd även om den skulle misslyckas. Mot bakgrund av detta ansåg HFD att det inte var nödvändigt att freda hela grandungen.

Esbo stad bygger som bäst ut Bruksstranden som bostadsområde som ligger längs den nya spårvägslinjen Spårjokern.

Även om skogspartiet med grön sköldmossa hade fridlysts där det nu står är det oklart om mossan skulle ha överlevt där, för slitaget från den växande stadsdelen beräknas öka avsevärt i framtiden. HFD anser att skyddsnivå för mossan är gynnsammare i Elfvik, där det finns många fler murkna träd som lämpar sig som livsmiljö åt den.

NTM-centralens beslut om att flytta mossan träder genast i kraft.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning