Helt meningslöst att fortsätta diskussionen om hur skogen ska skötas

Bild: Wilfred Hildonen

Jag och mina kolleger som sköter skogar i praktiken motsätter oss inte kontinuerlig beståndsvård per definition. Vi motsätter oss endast miljöorganisationernas kategoriska krav på förbud mot kalhyggen.

Yrjö Norokorpi hänvisar i sin insändare (HBL Debatt 3.4) till Lähdes och Pukkalas tillväxtberäkningar som Naturresursinstitutet Lukes forskare emellertid bestämt offentligt förklarat felaktiga (Metsälehti 22.10.2020).

Det senaste tillförlitliga forskningsresultatet har publicerats i Forest Ecology and Management nr 437 (2019) och visar entydigt att kontinuerlig beståndsvård resulterar i 20 procent sämre produktion än likåldriga bestånd!

Tillförlitligheten i Pukkalas beräkningar kan också ifrågasättas mot den bakgrund att han som professor vid universitetet i Joensuu producerar forskningsrapporter som direkt stöder det företag han är ägare i och som marknadsför kontinuerlig beståndsvård (kbv). Man kan bara undra över om det över huvud taget kan vara lagligt att han som statsavlönad forskare tillåts bedriva forskning som direkt stöder hans näringsverksamhet? Borde inte vetenskaplig forskning vara oberoende?

WWF:s representanter Bernt Nordmans och Mai Suominens inlaga (HBL Debatt 10.4) där de ifrågasätter mina uppgifter beträffande kollagringen i skogsmarken, är igen ett exempel på miljöaktivisternas tunnelseende. De klamrar sig fast vid resultatet från en enda undersökning som påvisat att markens kollager minskar med 45 procent. En snabb sökning på nätet ger dock som resultat ett flertal forskningsrapporter med synnerligen varierande resultat. Jag konstaterade i min insändare att inga entydiga slutsatser därför kan dras i detta skede.

Nordman och Suominen ifrågasätter också min kunskap om kontinuerliga beståndsvårdens metoder. Som ung, miljögrön nyutdimitterad skogsbruksingenjör deltog jag emellertid i en flerdagars kurs med Erkki Lähde som föreläsare. Med 40 års erfarenhet av försök och misstag – otaliga misstag – kan jag intyga att förnyelse utan markberedning med säkerhet lyckas endast under speciella förhållanden – ytförsumpning eller mycket tunt humusskikt, vilket även stöds av Lukes forskning, men som bestrids av kbv:s fanatiska förespråkare – de flesta akademiska teoretiker.

Jag och mina kolleger som sköter skogar i praktiken motsätter oss inte kbv per definition. Vi motsätter oss endast miljöorganisationernas kategoriska krav på förbud mot kalhyggen, vilket Suomen luonnonsuojeluliitto har ställt som långsiktigt mål för alla Finlands skogar. Personligen skulle jag motsätta mig ett förbud mot kbv på samma sätt som jag motsätter mig kalhyggesförbud. Kbv skall finnas med som ett redskap i skogsfackmannens verktygslåda och praktiseras där förutsättningarna finns och där det är ändamålsenligt. Forskarna och praktikerna är överens om att metoden kan rekommenderas på dikade kärr för att kunna undvika en kostsam dikesrensning som dessutom lätt leder till emission av koldioxid från förmultnande torv.

Det alarmerande i miljöorganisationernas kampanj för kalhyggesförbud är att de helt bortser från att om kbv blir enda tillåtna metod leder det till att rotrötans spridning accelererar vilket får dramatiska följder för lönsamheten. De negligerar också det faktum att metoden leder till att våra skogar framledes blir mera utsatta för klimatförändringens påfrestningar och att biodiversiteten inte heller gynnas utan att man vidtar exakt samma hänsynstagande som nu rekommenderas vid "traditionellt" skogsbruk, bland annat åtgärder för att åstadkomma mera murken ved. Man påstår också helt felaktigt att kbv befrämjar rekreationsvärden. I en flerskiktad kbv-skog står det i genomsnitt relativt glest med gamla träd, men med en tät oskött yngre skog av olika ålder. Minsann inga ståtliga pelarsalar av höga grova träd.

Den totala förnekelse av både forskningsresultat och erfarenhet som präglar den kontinuerliga beståndsvårdens fanatiska förespråkare gör det helt meningslöst att fortsätta diskussionen. För min del sätter jag gärna punkt här!

Carl-Johan Jansson, skogsbruksingenjör, Ekenäs

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning