"Helsingfors är på god väg"

Bild: HBL-arkiv

Våga tänka bort bilarna, uppmanar stadsplaneringsexperten Steffen Lehmann i artikeln intill. Biträdande stadsdirektör Anni Sinnemäki (Gröna) anser att Helsingfors är på god väg.

– 2010 började vi fråga Helsingforsborna hur de rör sig i staden. Den senaste mätningen visar att 78 procent använder kollektivtrafiken och 22 procent bil. När vi började mäta använde 75 procent kollektivtrafiken. Riktningen är klar och förhållandevis snabb.

Sinnemäki ser det som ett resultat av en medveten politik som stadsbudgeten är det yttersta verktyget för.

– Vi har vågat fatta viktiga investeringsbeslut för kollektivtrafiken. Jag tänker på Kronbroarna som uttryckligen är för spårvägstrafik, cyklister och fotgängare. Ett annat exempel är snabbspårvägen Spårjokern, som innebär ett viktigt skifte från dieselbussar.

Följande steg, menar Sinnemäki, är spårvägstrafiken till Ärtholmen.

– Helsingfors är också öppet för nya serviceformer, som bilpooler.

Men kring stadens hjärta, Salutorget, är parkeringsproblematiken inte löst?

– Jag hoppas att vi hittar en lösning till sommaren. Det ser bra ut.

Också trafiken till och från Busholmen har kritiserats. Hur har Helsingfors lyckats där?

– Min personliga åsikt är att den tunga trafiken måste ledas till Nordsjöhamnen i framtiden.

Sinnemäki tycker att det rent generellt finns en bred politisk uppbackning kring stadens klimatmål och i förlängningen de åtgärder som ska till för att uppnå dem. I den meningen finns en långsiktighet i stadsplaneringen som spänner över valperioderna.

– Men visst finns det olika synsätt när det gäller konkreta beslut. Ett exempel är trafikplaneringen på Tavastvägen. Där tvingades stadsfullmäktige rösta om att förbjuda genomfartstrafik och bygga cykelleder. Vägtullar råder det också olika politiska åsikter om.

Genominformation förutspås ge bättre hälsa – men vad är ett genom egentligen?

Människans arvsmassa, hennes genom, är som ett bibliotek med oerhört mycket information. Därför väntas genominformation ge svar på många frågor om sjukdomar. 23.5.2018 - 00.00