Hållbara investeringar bygger på förtroende

Allt fler banker erbjuder hållbara investeringar, men vem övervakar hållbarheten?

Placerare över hela världen letar aktivt efter möjligheten att investera sina pengar på ett sätt som samtidigt främjar miljö och hållbarhet. Cirka 1 600 företag med ansvar för sammanlagt omkring 65 biljoner dollar har tecknat under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar PRI (Principles for Responsible Investment).

Principerna som rör miljö, sociala frågor och styrformer (ESG) lanserades av FN 2006 och i Finland grundades forumet för hållbara investeringar Finsif år 2010. Sedan dess har intresset vuxit stadigt och snabbt, säger forumets styrelseordförande Outi Kalpio som även fungerar som chef för portföljförvaltning och ESG på Lokaltapiola kapitalförvaltning.

Enligt henne tog tänkesättet fart i slutet på åttiotalet när man för första gången började tala om etiska fonder – en tidig form av hållbara placeringar där man beslutar att inte investera i exempelvis vapen- eller tobaksindustrin, oberoende av avkastning. I bräschen gick aktörer som kyrkan och liknande organisationer som ville att all deras värderingar skulle återspeglas i placeringsverksamheten.

– De här föregångarna såg värdegrunden som viktigare än själva investeringen. Den "andra vågen" var temainriktad. Man placerade enligt ett tema, som exempelvis clean tech-teknologi, men detta skapade väldigt smala och sårbara placeringsuniversum vilket snabbt ledde till problem om branschen drabbades av en kris, berättar Kalpio.

Problematiska etiska fonder

Kalpio själv började arbeta med hållbara investeringar för ungefär tio år sedan när man på Lokal-Tapiola började prata om etiska fonder – ett begrepp som i sig är problematiskt.

– Etik handlar ju om varje människas enskilda övertygelse och jag minns att jag sade att vi inte kan använda sådana termer. Det som är etiskt för en person är ju inte etiskt för en annan, och därför blir det helt godtyckligt. Det existerar ingen "domare" som kan avgöra om någonting är etiskt eller inte. Så jag kan stolt säga att vi var lite före vår tid, säger hon.

I dag talar man sällan om etiska fonder utan om hållbara investeringar, vilket till exempel innebär att man följer FN:s sex principer för ansvarsfulla investeringar och förbinder sig till att transparens, uppföljning och rapportering. Det saknas dock ett oberoende övervakande organ så det är upp till företagen och bankerna själva att definiera hur deras hållbarhet ska förverkligas.

Det låter ju ganska godtyckligt även det. Hur kan en enskild privat placerare veta att hens pengar verkligen används på ett hållbart sätt om ingen övervakar systemet?

– Hela verksamheten bygger på företroende. Ett medlemskap i Finsif eller att man undertecknat FN:s PRI-principer innebär ingalunda att man får en "ansvarsfull stämpel" som gör att man kan klappa sig själv på axeln och lägga sig att vila på lagrarna. Det handlar snarare om att man uttrycker en strävan om att agera på ett hållbart sätt och att man förbinder sig att rapportera om sin verksamhet. Men PRI-principerna följs över hela världen och det är självklart att hållbarhet definieras på olika sätt i till exempel Afrika och i Skandinavien, säger Kalpio.

Skärpta krav att vänta

Kalpio tror att PRI inom en ganska snar framtid kommer att införa striktare krav och kräva att företagen även rapporterar om sina framsteg. De aktörer som inte jobbar aktivt och kan visa framsteg kan då sparkas ut.

– Jag tror också att fältet kommer att växa i snabb takt. Intresset är stort världen över. Men den som är intresserad av hållbara investeringar ska ändå hålla i minnet att det inte är välgörenhet vi sysslar med, utan placeringar. Vårt viktigaste mandat är fortfarande att förvalta kundernas tillgångar, även om vi samtidigt beaktar sociala aspekter.

Samma sak betonar även Minna Halme, professor vid Aalto-universitetet med ESG och ansvarsfulla placeringar som specialområde.

PRI

PRI är ett FN-initiativ ska öka samarbetet kring ansvarsfulla investeringar. De sex principerna är:

1. Vi beaktar miljö, samhälle och en god förvaltningssed då vi analyserar placeringsobjekt och gör investeringsbeslut.

2. Vi har en aktiv ägarpolicy som omfattar ESG-synpunkter (ESG= Environment, social and corporate governance).

3. De företag vi placerar i ska ge tillräcklig information om ESG-faktorerna.

4. Vi lyfter upp och främjar dessa principer i hela investeringsbranschen.

5. Vi samarbetar med andra aktörer för att principerna ska implementeras effektivt.

6. Vi rapporterar om hur principerna följs och fortskrider i vår egen verksamhet.

– De flesta privata placerare som vänder sig till hållbara investeringar tror nog ofta att investeringen är mer "etisk" än den i själva verket är, säger hon.

Grundproblemet är enligt Halme inte bara bristande övervakning, utan att bankerna är mer eller mindre tvungna att använda sig av indexfonder av kostnadsskäl. De "värsta" företagen kan visserligen rensas bort ur portföljen, men kvar blir ändå oundvikligen multinationella jätteföretag vars produktionskedjor är mer eller mindre omöjliga att övervaka.

– Det finns aktivt förvaltade hållbara fonder, men de riktas till stora aktörer och är inte någonting som en vanlig småplacerare har en chans att komma i närheten av. Alternativet är i så fall att själv välja företagen man stöder men det kräver en hel del arbete, stora risker och bred kunskap, säger Halme.

Ett led i globaliseringen

Världen har inte nödvändigtvis blivit mera hållbar eller etisk på grund av att intresset för hållbara investeringar ökar, menar Halme. Hon ser snarare utvecklingen som ett led i globaliseringen. Och precis som inom mat- eller textilindustrin faller ett allt tyngre ansvar på den enskilda konsumenten, som med sina konsumtionsval förväntas "rösta med fötterna".

– Tidigare hade staten en helt annan möjlighet att övervaka de företag som var verksamma inom de egna landgränserna. I dagens globaliserade värld med jättelika multinationella företag har staterna tappat en del av sin makt i det här avseendet, och därför försöker man nu hitta nya mekanismer för övervakning, säger hon.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00