Grundlagsutskottet om jourreformen: Regeringens förslag duger inte

Grundlagsutskottets ordförande Annika Lapintie (VF). Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Regeringens förslag om jourreformen tryggar inte den språkliga servicen tillräckligt, säger riksdagens grundlagsutskott i sitt utlåtande.

Men utskottet lämnar det till social- och hälsovårdsutskottet att lösa hur de språkliga rättigheterna ska beaktas bättre genom lagstiftningen. Alternativen är 12+1-modellen där också Vasa centralsjukhus får omfattande jour eller att centralsjukhuset i Seinäjoki ser till att ha svenskkunnig personal.

Grundlagsutskottet anser att Social- och hälsovårdsministeriet tillräckligt trovärdigt visar att det med tanke på befolkningens servicebehov, tillgängligheten och patientsäkerheten är bättre att centralsjukhuset i Seinäjoki får den omfattande jouren än att Vasa får den.

– När det finns två likvärdiga alternativ måste man välja det alternativ som bäst tryggar de språkliga rättigheterna, men när man räknar ihop alla grundrättigheter har ministeriet tillräckligt trovärdigt visa att Seinäjoki ett bättre alternativ. Men utskottet påpekar att regeringens förslag inte tryggar de språkliga rättigheterna tillräckligt bra, säger grundlagsutskottets ordförande Annika Lapintie (VF).

Tvåspråkigt i Seinäjoki möjligt?

Utskottet konstaterar att antalet tolv omfattande jourer inte grundar sig på något annat än regeringens egna riktlinjer. Därför vore det ur språklig synvinkel bäst att placera en omfattande jour både i Vasa och i Seinäjoki. Om social- och hälsovårdsutskottet godkänner regeringens modell med tolv omfattande jourer bör man ålägga centralsjukhuset i Seinäjoki en lagstiftad skyldighet att se till att de svenskspråkiga patienter som förs till Seinäjoki i praktiken kan använda sitt modersmål, skriver utskottet.

– Det är möjligt att man skriver in i lagen att det ska finnas tillräckligt med personal som klarar av den tvåspråkiga jourverksamheten, säger Lapintie.

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson som också sitter i grundlagsutskottet säger att bevisbördan ligger på regeringen och social- och hälsovårdsutskottet ifall man väljer att inte ge Vasa centralsjukhus omfattande jour. Hon konstaterar att tiden för lagändringar är väldigt knapp och vill inte ta ställning till hur många lagändringar som eventuellt skulle behövas för att göra jouren på Södra Österbottens centralsjukhus tvåspråkig.

– Därför hoppas jag att man nu tar sitt förnuft till fånga. Det enda kloka skulle vara att gå in för en 12+1-modell. Då skulle man inte behöva gå in och på lagnivå stifta om språk i Seinäjoki och det skulle trygga jämlik behandling av våra olika landskap, säger Henriksson.

Social- och hälsovårdsutskottet har jourreformen på sin agenda på torsdag.

"Resultatet kunde ha varit ett annat"

Orsaken till att alternativet med svenskspråkig vård finns med i grundlagsutskottets utlåtande är att man ville ha ett enhälligt utlåtande. Henriksson säger att hon är oerhört nöjd med att utlåtandet är enhälligt.

– Med tanke på hur jobbig den här processen varit är jag glad att vi kunna nå en samstämmigt utlåtande. För egen del kan jag säga att jag satt ner själ och hjärta i det här och är oerhört nöjd. Resultatet skulle ha kunna vara ett annat.

Grundlagsutskottet fick ett utkast till utlåtande framför sig på onsdagsförmiddagen. Utskottsråden filade på utlåtandet under eftermiddagen och på ett möte som började halv fem kunde utskottet äntligen godkänna utlåtandet.

– Så sent som klockan fyra trodde jag fortfarande att vi skulle rösta, säger Henriksson.

Det är ytterst ovanligt att grundlagsutskottet röstar.

Maarit Feldt-Ranta säger att det är värdefullt att utskottet ger en enhällig, stark signal om att de språkliga rättigheterna inte beaktats tillräckligt.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning