Gör det nuvarande rättelseförfarandet för beskattning snabbare och smidigare

Bild: Wilfred Hildonen

Var och en som någon gång gjort en rättelseyrkan till skatterättelsenämnden vet att det kan vara en mycket lång process.

I slutet av oktober postas de sista beskattningsbesluten till skattskyldiga fysiska personer. Det är allt skäl att granska sitt beskattningsbeslut med särskild uppmärksamhet. Ju flera korrigeringar eller tillägg som gjorts till den förhandsifyllda deklarationen, dess sannolikare är det att fel kan uppkomma i beskattningsbesluten. Om det mot förmodan föreligger fel i beskattningsbeslutet, och Skatteförvaltningen inte rättar det till den skattskyldiges fördel kan man yrka på rättelse vid omprövningsmyndighet. Rättelseyrkanden kan också vara nödvändiga av andra orsaker än direkta fel i beskattningsbeslutet. Det förekommer också att skattemyndigheterna i sina egna anvisningar och i praxis tolkat skattelagstiftningen alltför strikt, eller till och med felaktigt.

I en rättsstat måste man kunna få sin sak omprövad av en utomstående instans. För att garantera individens rättsskydd måste också behandlingstiderna vara skäliga. Om beskattningen inte gått rätt till kan individen i första hand vända sig till skatterättelsenämnden genom en begäran om omprövning (rättelseyrkan). Var och en som någon gång gjort en rättelseyrkan till skatterättelsenämnden vet att det kan vara en mycket lång process.

Enligt lagen om beskattningsförfarande ska rättelseyrkandet behandlas utan ogrundat dröjsmål. I praktiken tar det ofta minst ett år innan fallet i inkomstskattefrågor tas till behandling i skatterättelsenämnden. Som skatterådgivare har jag åtskilliga gånger sett kunders frustration och stress över att processen är lång. Beklagligtvis finns det knappt några medel att använda för att försnabba processen. Om det är möjligt rekommenderas starkt att söka om ett förhandsavgörande innan åtgärder vidtas som har skattekonsekvenser, eftersom förhandsavgörandeprocessen är mycket snabbare än rättelseprocessen och man kan undvika risken för sanktioner.

Hur man skulle kunna effektivera omprövningsprocessen, och samtidigt höja rättssäkerheten för den enskilda individen, är inget nytt diskussionstema. Problemen med de långa processtiderna är väl kända. En tanke som dykt upp har varit att fastslå korta och fasta processtider som skulle förplikta skatterättelsenämnden att fatta beslut inom utsatt tid, till exempel inom 90 eller 120 dagar från och med datumet då rättelseyrkan inlämnats. Ifall ärendet inte behandlats innan detta skulle den skattskyldiges rättelseyrkande automatiskt godkännas.

Ifall inte skatterättelsenämnden kan formulera ett nekande svar på en rättelseyrkan inom 90 eller 120 dagar torde inte heller motiveringarna för att neka rättelseyrkan ligga på stadig grund. Självfallet skulle Enheten för bevakningen av skattetagarnas rätt ha möjlighet att överklaga beslutet i normal ordning. En dylik strikt deadline skulle säkerligen resultera i en effektivering av processen vid skatterättelsenämnden, och Skatteförvaltningen vore tvungen att allokera mera handläggare till behandlingen av omprövningsansökningarna.

Kanske detta låter som ett radikalt förslag? Man bör dock minnas att motsvarande system redan är i bruk i vissa andra rättsområden, till exempel inom konkurrensrätten. Då Konkurrens- och konsumentverket (KKV) fått en anmälan om företagsförvärv ska det pröva anmälan omedelbart. Om KKV inte meddelar beslut om fortsatt utredning inom 23 arbetsdagar från det att anmälan togs emot anses företagsförvärvet ha blivit godkänt. Om KKV fortsätter utredningen ska det inom 69 dagar uppställa villkor för eller göra framställning om förbud mot företagsförvärvet, annars anses företagsförvärvet ha blivit godkänt.

Utsatta fatalier för när beslut måste fattas skulle med säkerhet förkorta processtiderna, samt resultera i att den enskilda individens rättssäkerhet förbättras. Det optimala vore självfallet att det inte fanns behov för rättelser eller besvär över huvud taget, men vi lever inte i en perfekt värld. Därför lönar det sig att satsa på att göra det nuvarande rättelseförfarandet snabbare och smidigare än vad det är för tillfället.

Joakim Frände, juris doktor, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning