Goda år för virkeshandeln

Bild: Kristoffer Åberg

Virkeshandeln har varit livlig i vinter och också virkespriset har fortsatt uppåt. De dåliga småvägarna har varit vinterns och vårens största gissel, virkestransporterna har varit besvärliga på många håll.

Skogsindustrins virkesanvändning väntas i år för första gången sedan depressionen stiga över 70 miljoner kubikmeter igen. Det framgår av en färsk prognos från Pellervo ekonomisk forskning PTT. Det är tillväxten inom världsekonomin och de investeringar skogsindustrin gjort som en följd av den som fått fart även på virkeshandeln.

– Priserna är ett tecken på att virket rör sig bra just nu, sågarna har till exempel gott om arbete, säger forskningsdirektör Paula Horne på PTT.

Hon konstaterar att även om helhetsbilden är positiv så finns det lokala skillnader. På sina håll har marken varit för mjuk för att skogsmaskinerna ska kunna ta sig fram.

Att vintern var bra när det väl blev vinter, uppger också skogsombud Stefan Borgman på Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC.

– I vinter har vi hunnit få ut timmer som tidigare år blivit så att säga kvar i reserv. Men avverkningen är inte så stor att det på något sätt skulle påverka helheten, det finns gott om virke i skogarna. Tillväxten är större än avverkningen, säger Borgman.

Han konstaterar att det i flera år nu varit en rätt jämn virkesström ur skogarna utan några större toppar eller dalar.

Fortsätter uppåt

Ser man till SLC:s medlemmar som främst bor i kustområdet har avverkningen fördelat sig jämnt över olika delar av landet, uppger Borgman.

– Hösten var väldigt våt, så det beror lite på hurudana marker man har, säger han.

Borgman påpekar också att skogen nu gett lantbrukare som ägnar sig åt jord- och skogsbruk en stadigare inkomstkälla när jordbruket inte är så lönsamt.

Ännu nästa år kan skogsägarna räkna med stigande virkespriser om man får tro PTT:s prognos. Virkesbehovet stiger i år för att plana ut nästa år, men priset stiger något. PTT räknar med en tilltagande inflation nästa år som gör att realpriset sjunker. Nu har virkespriset varit såpass högt att också skogsägare som mera sällan säljer virke aktiverat sig.

Den ökade inhemska försäljningen har minskat användningen av importvirke, en trend som enligt prognoser håller i sig 2019. Samtidigt växer exporten till exempel av tallsågvara som är efterfrågat i Nordafrika och Kina. Efterfrågan på grantimmer är också god. Prisökningen på gran och björk är mindre än prisökningen på tall.

Globala ekonomin avgör

Paula Horne konstaterar, precis som Borgman, att efter höstens väta var vintern god och det var tillräckligt kallt för att skogsmaskinerna skulle kunna användas i skogen. Båda två understryker att det är vägnätet som är det stora problemet.

– Vägarna är på sina håll i så dåligt skick att även om avverkningen gått enligt plan så har transportbilarna svårt att ta sig fram. Det här gäller speciellt vägnätet av mindre vägar där underhållet ofta är eftersatt, säger Horne.

Horne ser inget direkt hot mot den goda efterfrågan på virke, men konstaterar att de ansträngda handelsrelationerna mellan Ryssland och USA och en eventuell handelskonflikt mellan USA och EU påverkar världsekonomin och den globala handeln. Det i sin tur får återverkningar också på efterfrågan på skogsindustrins produkter och på virkeshandeln.

Att president Donald Trump nu förlängt EU:s undantag från ståltullar till den första juni innebär en fortsatt osäkerhet. Skogsindustrin drabbas ändå av konflikterna med fördröjning.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning