Getberg och Mankby dåliga alternativ för planerad järnvägsdepå

Depån i Bobäck började leva sitt eget liv utan förankring i kommunen. Dessvärre gjorde kommunen inga ansträngningar för att korrigera felet.

Jag vill gärna spinna vidare på Jens Bergs insändare (HBL Debatt 10.10). I alternativen Mankby och Bobäck är det inte fråga om bakgården utan här talar vi om paradingången.

Det är ju lätt att hålla med Berg då han ifrågasätter placeringen av depån i Kyrkslätt som inte kommer att ha större nytta av stadsbanan mellan Köklax och Helsingfors.

Processen har hittills varit obehaglig och till och med oärlig. I sin utredning kring behovet av utrymme för service och uppbevarning av tågenheter (Sito Oy, 2017) påstår Trafikledsverket (Väylä) att Kyrkslätts kommun har anvisat området mellan Ring III och kustbanan som tänkbart depåområde. Ingen tjänsteman inom vår kommun medgav att ett sådant förslag skulle ha gjorts.

För ett år sen ställde jag frågan direkt till Trafikledsverket om vem inom Kyrkslätts förvaltning som hade anvisat området i Bobäck och fick småningom ett svar av tf. avdelningsdirektör Maija Märkälä: "Vi kunde ha gjort ett bättre ordval i rapporten år 2017. Vi beklagar det oklara ordvalet och den olägenhet som eventuellt har uppstått" (min fria översättning). Lögn, alltså. Depån i Bobäck började leva sitt eget liv utan förankring i kommunen. Dessvärre gjorde kommunen inga ansträngningar för att korrigera felet. Senare har kommunstyrelsen slagit fast att depån inte bör placeras inom kommunens gränser.

Depåbehovet har ytterligare behandlats i åtminstone två konsultutredningar (2019, Väylä och 2020, Ramboll). Det är intressant att jämföra de ekonomiska kalkylerna i dessa utredningar. Det servicespår Berg nämner kostar 2019 31,5 och 2020 94 miljoner euro. Det är uppenbart att kalkylerna är tendentiösa. Det är i alla fall förmånligare och klokare att bygga en depå på fast berg än på bottenlös lera.

Depåplaceringen var en het potatis då Nylands förbundsfullmäktige i somras fastställde landskapsplanen Nyland 2050 på några stökiga distansmöten, där ingen debatt och inga ändringsförslag tilläts. Denna plan borde ju ha siktet på framtiden och inte användas i kortsiktigt syfte. I Kyrkslätt borde man förstå att kämpa för att stadsbanan skall byggas ända till Kyrkslätt. Detta kunde också ha en gynnsam inverkan för Sjundeå och Ingå. Det finns för övrigt sedan länge markreservering för ett spårpar till ända till Kyrkslätt och nyligen presenterades en ny utredning om ett spårpar till mellan stadsbanan (Köklax) och Masaby.

Det var olustigt att se en av kommunens två representanter i landskapsfullmäktige rösta för depåns placering i Mankby-Bobäck mot kommunens vilja. Att en representant för De gröna gör så är svårt att förstå. Denna röst avgjorde ju inte omröstningen, men visar ju tydligt att man är väldigt selektiv då man säger sig värna om miljön.

Depåfrågan kommer att ältas länge, närmast i Helsingfors' förvaltningsdomstol och målsättningen är bland annat att den symbol för en järnvägsdepå som i sista stund lades till vid Mankby-Bobäck på den övergripande kartan för Helsingforsregionens landskapsplan skall tas bort. Symbolen lades till efter att bland annat miljö- och kulturinstanser hade gett sina utlåtanden över planen och alltså inte kunde ta ställning till placeringen av depån.

Det pågår debatter just nu kring bristande lönsamhet inom flera trafiksektorer; HRT som pressat mycket hårt i depåfrågan lider kraftigt och den planerade nya banförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo ser ut att sakna ekonomi. Även kommunernas möjligheter att bekosta sin andel av stadsbanan mellan Alberga och Köklax har de senaste dagarna ifrågasatts på grund av svajig kommunekonomi. Hur kommer människors resande till och från arbetsplatsen att utvecklas med tilltagande distansarbete? Det är för övrigt ett gott tecken att en förbättring av kustbanan igen diskuteras.

Under depåprocessens gång har det framhållits att kommunerna har lagstadgat planeringsmonopol på sitt område. Det blir intressant att se hur detta kommer att fungera i praktiken eftersom en markering i landskapsplanen också anses bindande för kommunerna. Kyrkslätts kommun skall inom kort äntligen inleda arbetet med den delgeneralplan för Bobäck som har prioriterats bort under en lång rad av år.

Bengt Ölander, Bobäck

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning