Ge servicesedlar för att täcka kostnaderna för barnens hobbyer

Bild: Wilfred hildonen

Helsingfors vill vara en banbrytare genom att främja ”hobbygarantin” vilket innebär att varje barn skall ha möjlighet till åtminstone en hobby som barnet tycker om.

En av Helsingfors bästa sidor är att det finns otaliga mängder hobbyer som man kan engagera sig i. När man har hobbyer lär man sig nya saker samtidigt som man har roligt, vare sig det sker ensamt eller i en grupp. Att engagera sig i hobbyer med andra är en av de bästa förebyggande åtgärderna för utslagning.

Varje barn skall få uppleva glädjen som motion, kulturupplevelser och det att vara en del av en grupp åstadkommer – oberoende av familjens förmögenhet. Tyvärr är det vanligt att familjens ekonomiska ställning påverkar barnens och ungdomarnas möjligheter att engagera sig i hobbyer samtidigt som kostnaderna för fritidssysselsättningar håller på att stiga. Den senaste Ungdomsbarometern berättar att vart tredje barn har varit tvunget att sluta med sin hobby på grund av bristande resurser. Samtidigt känner enbart ungefär lite över hälften av ungdomar att de får fotfäste i samhället, medan motsvarande tal 2012 var 76 procent.

Det största enskilda hindret för att börja en hobby är dess kostnader. Undervisnings- och kulturministeriet har utrett olika faktorer som påverkar kostnaderna för hobbyerna speciellt när det gäller motion. I utredningen lyfte man upp bland annat idrottsföreningarnas gemensamma licenssystem och möjligheten att erbjuda hobbyer med lägre tröskel för barn och ungdomar. I utredningen föreslog man dessutom som åtgärd på kommunalnivå att man skall erbjuda möjlighet att använda idrottsanläggningarna gratis eller med en symbolisk ersättning för att understöda barnens och ungdomarnas hobbyverksamhet.

Det nya ledningssystemet i Helsingfors erbjuder utmärkta förhållanden att utveckla barnens och ungdomarnas hobbyverksamhet. Kultur-, ungdoms- och idrottsnämnderna hör till samma gren som bibliotek och museer vilket i sin tur innebär att möjligheten för engagemang inom hobbyer inte påverkas av stadens före detta tröga strukturer. Det är lönsamt att skolor och aktörer inom tredje sektorn samarbetar för att öka mängden hobbyer i skolorna på eftermiddagar.

Helsingfors vill vara en banbrytare genom att främja "hobbygarantin" vilket innebär att varje barn skall ha möjlighet till åtminstone en hobby som barnet tycker om. För det första lönar det sig att samla ihop alla möjligheter som staden bjuder på i dag och staka ut en ram för dagens förhållanden. Det vore också bra att utreda möjligheten att erbjuda servicesedlar i stället för inkomststöd för att täcka kostnaderna för hobbyer och genom detta stödja barn i familjer med mindre inkomster.

Jaana Pelkonen riksdagsledamot, stadsfullmäktigeledamot (Saml), Helsingfors Laura Rissanen stadsfullmäktigeledamot, medlem i stadsstyrelsen (Saml), Helsingfors

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning