Fruktlös kamp för kvinnorna

För att ändra föreningens status av en sammanslutning för svensktalande män krävs alltså ett enhälligt beslut på två föreningsmöten.

Diskussionerna kring Handelsgillet svallar höga, utan en förankring i gällande stadgar som stipulerar följande.

Paragraf 1. Namn och bakgrund

Handelsgillet i Helsingfors rf (Gillet), som ursprungligen bildats år 1857 under namnet "Handelsbiträdenas Förening i Helsingfors" och sedermera år 1874 antagit sitt nuvarande namn, är en förening för svensktalande män, med anknytning till handel, industri, sjöfart eller andra näringsgrenar.

Paragraf 17. Ändring av stadgar

För ändring av eller tillägg till dessa stadgar eller för föreningens upplösning fordras att beslut därom fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav åtminstone det ena bör vara ordinarie föreningsmöte, samt att minst 3/4 av de närvarande röstberättigade medlemmarna, vid vardera mötet, äro om beslutet ense. Dock må paragraferna 1, 3, 17 och 19 ändras endast i händelse enhälligt beslut därom fattas på sagda möten.

För att ändra föreningens status av en sammanslutning för svensktalande män krävs alltså ett enhälligt beslut på två föreningsmöten. Ifall endast en av föreningens cirka tusen medlemmar är av den åsikten att föreningen inte skall vara öppen för till exempel kvinnor, räcker det med att denne medlem röstar emot ett förslag om ändring av paragraf 1 i stadgarna. Förslaget, hur välmotiverat det än må vara, förfaller och Handelsgillet fortsätter sin verksamhet som en förening för svensktalande män!

Man kan med skäl fråga sig varför styrelsen ödslar resurser på en kamp som den är dömd att förlora.

Jan-Anders Enegren vicehäradshövding, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning