Framtidens internationalisering är en del av städernas globala familjeliv

Varumärket Helsingfors byggs ännu upp med små steg i världen, trots behovet av ett jättesprång.

Internationalisering och internationellt samarbete är en självklar del av aktiviteterna i stora städer. Den tid då diplomati på stats- och stadsnivå och vänortsavtal var så gott som den enda formen av internationell dialog är sedan länge förbi. Det är ändå först nyligen som städerna har tagit möjligheten till strategiskt internationellt samarbete på allvar.

Jag reser en hel del i stadens ärenden. Helsingfors är runtom i världen intressant som samarbetspartner, som benchmark och som resmål mer än någonsin tidigare. Samarbete bedrivs på många fronter, olika former av turism i Helsingfors attraherar, och delaktighet i stadsnätverk är vardag. Men det nya är hur städers ledare profilerar sig på de internationella arenorna som lösare av globala problem till följd av tungrodda statliga aktörer, de begränsade möjligheterna att påverka och problemens konkreta natur.

De problem som klimatförändringen för med sig, utmaningarna med befolkningsstrukturen, de framtida trafiklösningarna och den utveckling som digitaliseringen innebär kommer i framtiden att lösas på stadsnivå. Helsingfors har här ställt sig i första ledet. Helsingfors är tillräckligt stort för systematisk utveckling och testning av betydande innovationer, och tillräckligt litet för att detta ska vara möjligt också i praktiken. Helsingfors är också den öppna demokratins stad, där den viktigaste utvecklingspotentialen – stadsborna – aktivt tar del i beslutsfattandet.

Människonärhet, fokus på det praktiska, flexibilitet och samarbete är nyckelord när det gäller att lösa globala problem. De stora städerna i världen har tagit till sig rollen som opinionsbildare och ansvarsbärare. Framtidens internationalisering är en del av städernas globala familjekrets, där makten och ansvaret för utvecklingen av vårt gemensamma jordklot fördelas mellan dem som tar itu med saken.

Helsingfors gör nu mycket för att utveckla det internationella. Vi bygger målmedvetet upp partnerskap med utvalda intressanta städer och söker medlemskap i nätverk mellan ledande städer. Vi inrättar också en egen enhet för internationella ärenden med uppgift att utveckla och samordna verksamheten på stadsnivå. En avsevärd del av vårt dagliga arbete omfattar naturligtvis redan i sig en internationell dimension.

Trots den gynnsamma utvecklingen har vi fortfarande mycket kvar att göra. Varumärket Helsingfors byggs ännu upp med små steg i världen, trots behovet av ett jättesprång. Vi skulle kunna lära oss mycket mer av andra städer och effektivare än nu. Information och analys om händelser och trender i världen bör finnas snabbare att tillgå. Nu är det i alla fall städernas tid, och Helsingfors ser allvarligt på sin roll i den här globala familjen.

Jan Vapaavuori Helsingfors stads borgmästare

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning