FPA:s uppskattning slog fel – reformen av det grundläggande utkomststödet dyrare än väntat

Grundläggande utkomststöd betalas numera ut av Folkpensionsanstalten (FPA). Bild: Sofia Westerholm/SPT

Personalstyrkan som behövs för att bevilja och betala ut grundläggande utkomststöd är två gånger så stor som Folkpensionsanstalten uppskattade för några år sedan.

Överföringen av ansvaret för det grundläggande utkomststödet från kommunerna till Folkpensionsanstalten (FPA) har inte uppfyllt alla förväntningar. Det uppger Statens revisionsverk (SRV) som granskat reformens effekter.

FPA tog över uppgiften att bevilja och betala ut grundläggande utkomststöd vid årsskiftet 2016-2017. Innan det var det kommunerna som ansvarade för det grundläggande utkomststödet. Målet med reformen var bland annat att effektivera verksamheten, öka likabehandlingen, frigöra kommunernas resurser för socialt arbete och öka antalet sökande som är berättigade till utkomststöd.

FPA hade inledningsvis problem med att hinna behandla alla ansökningar som började rassla in i januari 2017 och var tvungna att anställa mer personal. SRV:s granskning visar att det grundläggande utkomststödet sysselsatt betydligt fler anställda vid FPA än vad FPA ursprungligen uppskattade. År 2018 sysselsatte verksamheten cirka 1 500 personer medan den ursprungliga uppskattningen var cirka 750 personer, rapporterar SRV.

År 2019 var de direkta handläggningskostnaderna för grundläggande utkomststöd nästan 100 miljoner euro, meddelar SRV. Under beredningen av reformen uppskattades kostnaderna till cirka 32 miljoner euro.

Reformen fick redan under beredningen kritik för att den skulle kunna leda till att kopplingen mellan socialt arbete och det ekonomiska stödet försvagas. Det sociala arbetet sköts av kommunerna medan stödet numera betalas ut av FPA, och enligt SRV har detta gjort det svårare att förebygga långvarigt beroende av utkomststöd.

Även om bedömningen av reformens ekonomiska konsekvenser slagit snett har de övriga målen med reformen uppnåtts, rapporterar SRV. Centraliseringen av ansvaret för det grundläggande utkomststödet har bidragit till att personer som ansöker om utkomststöd behandlas mer jämlikt än tidigare, och dessutom ansöker fler stödberättigade om utkomststöd.

Det var Jyrki Katainens (Saml) regering som beslöt att utreda möjligheten att flytta över ansvaret för det grundläggande utkomststödet från kommunerna till FPA. Riksdagen godkände reformen i mars 2015.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning