Försöker Esbo kringgå lagen?

SLC understryker att en konstruktiv dialog bör föras med alla intressegrupper, även markägarna, redan i planeringsprocessers initialskede.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) noterar med oro att Esbo stad (HBL 11.6) planerar att inskränka markägarnas rättigheter när det gäller jord- och skogsbruksmark i samband med den nya generalplanen för mellersta och norra Esbo. Stadens planer strider klart mot den nyligen reviderade markanvändnings- och bygglagen (MBL) och dess andemening. 

Syftet med lagförändringarna i MBL har varit att minska på byråkratin. Detta har förverkligats bland annat genom att minska på överlappande lagstiftning. Lagförändringarna har de facto varit ett exempel på lyckad så kallad normtalko. En svårtolkad lag har gjorts tydligare och mera lättolkad.

Det kommunala planeringsmonopolet är och ska vara starkt. Men som all form av offentlig maktutövning bygger det på lag. "Den nya lagen medför inga möjligheter att begränsa fällning av träd på jord- och skogsbruksområden i generalplanen", säger stadsplaneringschefen Essi Leino i artikeln. Av den orsaken försöker Esbo stad i den nya generalplanen i stället ta i bruk en egen nykonstruerad planebeteckning med rättsverkningar för att kunna kringgå lagen och den vägen kunna kräva tillstånd!

Egendomsskyddet är en grundläggande rättighet som skyddas i vår grundlag, paragraf 15. Den är samtidigt en av grundpelarna som det demokratiska samhället bygger på. Ingen kommun får ta lätt på grundlag och lag!

SLC understryker att en konstruktiv dialog bör föras med alla intressegrupper, även markägarna, redan i planeringsprocessers initialskede. En konsekvensutredning över generalplanens inverkan på näringslivet, däribland jord- och skogsbruket, är helt nödvändig. Enligt paragraf 1 i markanvändnings- och byggförordningen ska en konsekvensutredning bedöma vilka betydande direkta och indirekta konsekvenser genomförandet av planen har för utvecklingen av en fungerande konkurrens inom näringslivet. Det gäller även generalplanen för mellersta och norra Esbo.

Avslutningsvis påminner SLC om att även allemansrätten ger alla finländare goda möjligheter att röra sig i skog och mark. Vi välkomnar alla att njuta av de finländska naturvärdena och plocka bär och svamp i de finländska skogarna även i sommar.

Mats Nylund ordförande, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning