Förslaget till statsandelsreform för performativ konst färdigt

Svenska teaterns chef Joachim Thibblin är nöjd med det nya lagförslaget. Bild: Cata Portin/HBL-arkiv

En ny lag om främjande av scenkonst ska ersätta den nuvarande teater- och orkesterlagen.

På ett allmänt plan kan man säga att statsandelsreformen för den uppträdande konsten innehåller många bra element, säger Wasa Teaters administrativa chef Marit Berndtson med anledning av förslaget till ny lag om statsandelar för performativ konst.

Förlaget överlämnades till forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen (C) på onsdagen.

– Lagförslaget uppfyller sitt syfte under förutsättning att staten också beviljar tilläggsresurser till verksamhetsfältet, annars sker ingen förändring i önskad riktning, säger Berndtson.

Även Svenska teaterns chef Joachim Thibblin är nöjd. I det nya förslaget skulle teatern få status som nationalscen.

– Det handlar om likabehandling – vi har två nationalspråk så det är angeläget att det finns en nationalscen också på svensk, säger han.

Jukka Aaltonen, teaterchef på Åbo Svenska Teater säger att ministeriet verkligen har lyssnat till åsikterna på fältet.

– Mitt största bekymmer är om en pressad statsekonomi leder till att den extra finansieringen uteblir. Det får inte uppstå stridigheter mellan teatrarna om pengar.

Enligt arbetsgruppens förslag ska en reform av finansieringen göra systemet mer flexibelt. I fortsättningen ska statsandel beviljas antingen tills vidare eller för en viss tid på tre år. Uppfyllandet av villkoren för statsandel bedöms med jämna mellanrum. En flerårig finansieringsplan ska också införas. Möjligheten att låta en verksamhetsenhet omfattas av statsandel för viss tid ökar möjligheterna till förnyelse av aktörsfältet.

Statsandelen ska fortsättningsvis grunda sig på det pris per enhet som beräknas på basis av de faktiska kostnaderna, det fastställda antalet årsverken samt statsandelsprocenten. Priset per enhet beräknas separat för musik och för annan performativ konst enligt konstinstitutionsform.

Statsandelsprocenten ska i regel vara densamma som för närvarande, 37 procent. Skillnaderna i verksamhetsfältet samt i kostnads- och inkomststrukturen för olika slags konstinstitutioner kan beaktas genom att statsandelen beviljas med en höjd statsandelsprocent för en del av verksamhetsenhetens årsverken. Detta ersätter de statsunderstöd efter prövning som för närvarande beviljas för samma verksamhet.

Höjd statsandelsprocent kan beviljas om en betydande del av verksamheten är exempelvis turné- eller besöksverksamhet, uppträdanden som riktar sig till barn, språkliga minoriteter eller grupper med särskilda behov, eller om det finns något annat särskilt kulturpolitiskt skäl för detta. Den höjda statsandelsprocenten är 60. Av de enskilda aktörerna behåller Tampereen Työväen Teatteri och Svenska Teatern sin nuvarande ställning och deras statsandelsprocent förblir densamma, det vill säga 60 procent.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning