Förgumning väntar om kvinnor tas med

Handelsgillet kan nog vara livskraftigt trots åldrandets inverkan, men vi kan aldrig bli en ren ungdomsförening.

Jag har i alltför många föreningar upplevt att man ser åldrandet som något problematiskt. Så kan det ju inte vara, trots att man även i mitt Handelsgillet ibland uttrycker farhågor över föreningens "förgubbning". Själv har jag upplevt att man egentligen menar att vi borde få flera yngre med i verksamheten snarare än att det skulle vara problematiskt med för många av de äldre.

Rent generellt kan man säga att det är mycket svårt att stoppa åldrandet i denna typs organisationer, där man ansluter sig med tanken att förbli medlem livet ut. En matematiker eller biolog kunde säkert förklara detta mera vetenskapligt, men så är det ju. Medelåldern hålls hög så länge vi accepterar medlemskap livet ut. Föryngringen kan såklart tillfälligt lyckas över förväntningarna, men med tiden blir åldersstrukturen alltid återställd till det "normala".

I många yrkesrelaterade föreningar och även i ungdoms- och barnföreningar kvarstår man som medlem ofta endast en begränsad del av livet. Därför uppstår där aldrig någon diskussion om medlemmarnas ålder. Studentkårerna är ett gott exempel på denna typs föreningar, som normalt aldrig löper risk för den så bekymmersamma förgubbningen.

Själv ser jag inte detta som ett problem. Åldrandet är en mognadsprocess som medför också erfarenhet och visdom. Handelsgillet kan nog vara livskraftigt trots åldrandets inverkan, men vi kan aldrig bli en ren ungdomsförening eller en förening där merparten av medlemmarna är förvärvsarbetande utan att vi inför en övre åldersgräns för medlemskap.

Vi skall så klart aldrig minska på våra ansträngningar att rekrytera yngre till vår förening. De yngre är trots allt en positiv kraft att ta tillvara inom föreningen. I stället för att kämpa mot naturlagarna borde vi se till att Handelsgillet kan erbjuda alla sina medlemmar meningsfulla aktiviteter. Så har också skett. På många sätt kan Handelsgillet ses som en vital organisation. Vårt breda utbud av olika verksamhetsformer är ett gott bevis på detta.

Att ta med kvinnor som medlemmar skulle knappast stoppa "förgubbningsprocessen", men nog starta "förgumningsprocessen".

Martin Gardberg Esbo

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning