Folkhälsan ska ha tack för gott arbete

I rättvisans namn vill vi vittna om en helt annorlunda erfarenhet av uttryckligen Folkhälsan.

I rättvisans namn vill vi vittna om en helt annorlunda erfarenhet av uttryckligen Folkhälsan. Söndagen den 15 september ingick i HBL en stort uppslagen artikel om missnöjet med demensvården på Folkhälsans vårdhem för demenssjuka i Brunakärr i Helsingfors.

Det är ett faktum att äldreomsorgen i dag i Helsingfors fungerar otillfredsställande. Brist på yrkeskunnig personal speciellt på svenska, alltför snävt allokerad vårdtid och uppspjälkningen av vårdkedjan på många olika aktörer gör det i praktiken svårt att skapa en fungerande daglig vård i det egna hemmet. Upprepade konkurrensutsättningar och byte av tjänsteleverantörer med bristfällig överföring av kunskap och information mellan olika aktörer leder till att vårdkedjan för den enskilda patienten sällan fungerar som den borde. Att som anhörig dels förstå hur systemet fungerar, dels veta var ansvarsutkrävning kan ske är minst sagt krävande.

Efter att under lång tid kämpat med en dåligt fungerande hemvård som i praktiken ledde till att mamma vid ett flertal tillfällen lades in akut på sjukhus fick mamma för snart två år sedan en intervallplats på Brunakärrs vårdavdelning för dementa. Tack vare att mamma nu två veckor i månaden kan vistas på Folkhälsan har hon återfått sin vikt, är betydligt piggare och vi som anhöriga kan pusta ut halva månaden förvissade om att hon får god vård och har ett socialt umgänge under dagen. Mamma är alltid påklädd och ren när vi besöker henne och det har varit en glädje att följa med de olika sociala aktiviteter i form av gymnastik, musikstunder, gemensamma måltider och fester som personalen ordnar på avdelningen.

Gunilla Aarnio, Gunvor Kronman, anhöriga, Helsingfors

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning