Finlandssvensk utbildning ska kvalificera för jobb i Finland

Arbetsmarknadens verklighet innebär ofta att finlandssvenskar behöver starka kunskaper i finska för att få jobb. Utbildningen måste ta hänsyn till denna verklighet.

Enligt rapporter från Magma flyttar cirka 1 300 svenskspråkiga finländare årligen till Sverige. Utflyttningen har accelererat under 2000-talet.

Bland yrkesgrupper som söker sig till Sverige framträder bland annat sjukskötare, ekonomer, samhällsvetare, ingenjörer samt representanter för musikbranschen, it-branschen och marknadsföringsbranscherna.

Då utbildade finlandssvenskar utvandrar innebär det ofta att tillgången på svensk service i Finland försvagas ytterligare. Ett särskilt problem är att alltför få utbildade finlandssvenskar söker sig till den offentliga sektorn, som har allt svårare att erbjuda de svenskspråkiga tjänster som lagen förutsätter.

Många som emigrerar lyfter fram språket som en stor orsak till att de flyttar just till Sverige. Också om det finns många andra skäl är flytten till Sverige för några en flytt till svenskan, för andra helt klart en flytt från finskan.

Skolorna och högskolorna ska förbereda de studerande också för arbetslivet. Arbetsmarknadens verklighet innebär ofta att finlandssvenskar behöver starka kunskaper i finska för att få jobb. Utbildningen måste ta hänsyn till denna verklighet.

Gun Oker-Blom påpekar i sin förtjänstfulla utredning för Undervisnings- och kulturministeriet att det finns många hinder när det gäller undervisningen i finska både för enspråkigt svenska och för finsk-svenskt tvåspråkiga elever. En stor del av eleverna och studerandena uppnår därför inte den kunskapsnivå i finska som behövs för arbetslivet och för vidare studier.

Skolornas utbildningsmål i finska bör anpassas till verkligheten: finlandssvenskar som avlägger studentexamen eller yrkesexamen bör ha färdighet att både tala, läsa och skriva finska. Dessutom behövs insatser för bättre kunskaper i svenska bland finska studenter.

För att dämpa finlandssvenskarnas hjärnflykt till Sverige anser vi följande åtgärder angelägna: En omfattande satsning på språkbad för att ge ett stort antal svenskspråkiga barn möjlighet att lära sig tala finska. En förnyelse av undervisningen i finska i grundskolan. Vi efterlyser både nytt undervisningsmaterial och innovativa pedagogiska metoder. En möjlighet att avlägga tillräckligt kvalificerande språkprov i finska bör integreras i studierna i högskoleexamen för svenskspråkiga studerande. Ökade möjligheter att avlägga tvåspråkig examen vid högskolorna.

Förberedande kurser för de offentliga examina i finska bör erbjudas i arbetar- och medborgarinstituten, folkhögskolorna och det fria bildningsarbetet.

Thomas Wallgren, professor, Helsingfors Elisabeth Helander, filosofie doktor, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning