Finlandssvensk skola är trivsam och uppmuntrar språk

Ett årtionde av jämförda lärresultat – och det typiska för den finlandssvenska skolan börjar utkristalliseras. Bild: Mostphotos - Agneta Forssen

Centret NCU har utvärderat lärresultat i Finland i sju år. De här trenderna slår igenom i materialet.

De finlandssvenska skoleleverna har bättre kunskaper i främmande språk än eleverna i finskspråkiga skolor. Språkkunskaperna i engelska, tyska och franska är i genomsnitt bättre. Sedan är tendensen i realämnen som naturvetenskapliga ämnen eller historia den motsatta.

Det visar en översikt som Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU har gjort över flera av de undersökningar som har gjorts under det senaste årtiondet.

De flesta mätningarna av lärresultat har i Finland gjorts i grundskolans nionde och sista klass. Först under de senare åren har NCU börjat titta på grundskolans lägre klasser och också börjat göra långtidsstudier som jämför hur elever klarar sig i ettan jämfört med hur deras kunskaper ligger när de går ut skolan.

Trivsam skola

Den finlandssvenska skolan är också trivsam. I tredje klass säger 93 procent av eleverna att de trivs ganska eller väldigt bra. Ännu i årskurs åtta är siffrorna höga och 76 procent är nöjda med trivseln i sin skola.

Finskan är en utmaning för elever som kommer från hem där man enbart talar svenska. Det visar sig också att skolan inte ensam kan ge en tillräckligt stark finska, utan också en finsk omgivning behövs för att stödja språket. Finskan är i genomsnitt starkare i kommuner som har finska som majoritetsspråk.

Överlag är de svenskspråkiga skolelevernas skolframgångar relativt jämna över hela det tvåspråkiga området. I ettan varierar det mycket från barn till barn. Men i allmänhet kan två tredjedelar av eleverna i de svenskspråkiga skolorna läsa enskilda ord eller till och med hela meningar när de börjar skolan.

Skillnader mellan könen

I flera sammanhang visar undersökningarna att flera trender också är desamma bland både finsk- och svenskpråkiga elever. NCU har visat att flickor läser fler böcker än pojkar, och att det också återspeglas i skrivkompetens. Det i sin tur ska också leda till att flickor har bättre skolresultat i många ämnen. Det visar sig i en NCU-undersökning från i fjol att pojkarna har tydligt bättre inlärningsresultat endast i fysik.

Siffran för hur mycket skolelever läser har de senaste åren sjunkit drastiskt. År 2019 läste 58 procent av flickorna minst en bok i månaden, medan motsvarande siffra för pojkar var 37 procent.

Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU grundades 2014. Centret har två verksamhetsställen, i Helsingfors och Jyväskylä.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning