Finländska unga mår allt bättre

Bild: Mostphotos

En undersökning visar att finländska unga mår något bättre än förut. Pojkarnas sociala relationer har blivit bättre och flickorna rapporterar mindre koncentrationssvårigheter.

De finländska ungdomarnas psykiska hälsa har blivit något bättre sedan 1990-talet, visar en undersökning på Åbo universitets barnpsykiatriska forskningscentrum. Enligt undersökningen har eleverna i grundskolans högsta klasser en alltmer positiv uppfattning om sin psykiska hälsa.

– Sammantaget är ungdomarnas psykiska hälsa på väg åt rätt håll. Pojkarna upplever mindre problem i kompisrelationer och med andra personer än förr. Flickorna rapporterar mindre problem när det gäller beteende och koncentration, säger forskardoktorn Kaisa Mishina i ett pressmeddelande.

Resultaten grundar sig på en befolkningsundersökning som genomfördes i Rovaniemi och Salo åren 1998, 2008 och 2014. I undersökningen deltog kring 1 500 skolelever på årskurserna sju–nio.

Skolan stressar flickor

Med undantag för problem i det emotionella livet mår flickor i dag bättre än förut. Inom det emotionella är det speciellt ångesten och depressionerna som har ökat. Det här är i linje med andra forskningsresultat.

– Det kan finnas flera förklaringar till flickors ökade emotionella problem. Till exempel visar vissa studier att det är vanligare för flickor att stressa för skolan, säger Mishina.

Användningen av alkohol och tobak har minskat betydligt både hos pojkar och flickor. Det här är goda nyheter med tanke på framtiden, eftersom rökning är något man ofta börjar med i ungdomen.

Undersökningen publicerades i tidskriften European Child & Adolescent Psychiatry.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03