Finlands minsta kommun försvinner 2019

Sottunga är inte längre en kommun efter den här mandatperioden. Bild: Ida Jansson

Sottunga, Ålands och Finlands minsta kommun, är snart ett minne blott. Det beskedet kommer från Ålands landskapsregering som gör bedömningen att Sottungas ekonomiska problem inte är av övergående natur.

– Efter den här mandatperioden kommer Sottunga att upphöra att vara kommun, det är den enda tänkbara lösningen, säger finansministern på Åland Mats Perämaa (Lib).

Vid valet hösten 2019 ska den åländska kommunreformen vara klubbad och då ska Sottunga bli en enhet i en större kommun.

Den allt dyrare äldreomsorgen är orsaken till Sottungas ekonomiska problem. För att de äldre inte ska hamna i kläm ger landskapet ett stöd på 200 000 euro för 2016.

– Det är inte en åtgärd för att rädda Sottunga kommun utan för att säkerställa att de äldre får den service och vård de har rätt till. Människor ska inte behöva drabbas.

Landskapet kommer att fortsätta betala för kommunens äldreomsorg under hela mandatperioden.

– Exakt hur mycket det är vet vi inte ännu, det beror på hur behovet av äldreomsorg utvecklas. Men det är stora summor – kanske dubbelt upp per år, kanske ännu mer än det.

Enligt Mikael Juresta, jurist på landskapets regeringskansli, är landskapet inte juridiskt skyldigt att komma till Sottungas undsättning. De enskilda kommunerna ansvarar själva för den lagstadgade välfärdsservicen, såsom skola, sjuk- och åldringsvård.

– Den lokala autonomin är stark hos de åländska kommunerna. De har makt över skattöret men ansvarar också själva för att planera ekonomin och producera välfärdsservicen. Landskapet har ingen skyldighet att stå för den. Landskapsregeringen betalar 34,5 miljoner euro till kommunerna i landskapsandelar. I Finland har staten möjlighet att tvångsförvalta en kommun om den blir insolvent, en sådan lagstiftning saknas på Åland. Lagstiftarna har inte tagit sitt ansvar över att förnya lagen, säger Juresta.

Mats Perämaa (Lib) säger att beskedet om Sottunga är ett första steg i den åländska kommunreformen. Bild: Jonas Edsvik

"Hållbar lösning"

Sottungas kommunsekreterare Kennet Lundström säger att det är svårt att kommentera situationen eftersom det fortfarande är väldigt oklart vad som kommer att hända med Sottungas framtid.

– En förändring kommer att ske vare sig vi vill det eller inte. Vi måste jobba för att hitta en lösning som är hållbar på sikt.

På frågan hur det känns nu när det är klart att Sottunga kommuns dagar i sin nuvarande form, är räknade, svarar han att det inte känns så speciellt.

– Det är som det är, vi måste göra det bästa av situationen, säger han.

– Man kan säga att det här är ett första steg i reformen. Situationen på Sottunga visar svagheten och sårbarheten i dagens små kommuner och att det inte är hållbart att ha kommuner med hundra invånare. Vår politiska oförmåga att reformera antalet tidigare har dessvärre lett till att äldre personer tvingas läsa i tidningarna om vilken stor ekonomisk belastning de är, säger Mats Perämaa.

Kennet Lundström säger att målsättningen nu är att jobba för en hållbar lösning på längre sikt. Bild: Stefan Öhberg

Slogan: Den gröna ön mitt i farleden.

Antal invånare: 98.

Könsfördelning: 47,5 procent kvinnor, 52,5 procent män.

Yta: 26,78 kvadratkilometer landareal, 314,38 havsareal.

Antal byar: 6.

Antal registrerade bilar: 98 stycken.

Antal registrerade traktorer: 52 stycken.

Sysselsättning: 26,9 procent inom jord- och skogsbruk samt fiske, 21,2 procent inom offentliga/kommunala, 19,2 procent inom transportbranschen.

Elever i grundskolan höstterminen 2014: 3.

Kuriosa: Sottunga är till befolkningen Finlands minsta kommun.

Källa: Statistisk årsbok för Åland 2015 och kommunens hemsida.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning