Finlands energisektor påverkas av globala väderfenomen som orkanen Harvey

Bild: HBL

Finland är beroende av import av fossila bränslen och därmed sårbar för störningar på den globala energimarknaden.

Orkanen Harvey hade ödesdigra effekter på samhället, ekonomin och naturen i stora delar av delstaten Texas i USA. Texas är en av USA:s viktigaste energibaser med flera stora olje- och naturgasfält, oljeraffinaderier, internationella oljehamnar och oljeterminaler.

Harvey orsakade översvämningar som tvingade flera stora oljeraffinaderier, som tillsammans står för drygt 20 procent av hela landets raffinaderikapacitet, samt en del oljeledningar och hamnar att stänga. Detta ledde till tumult på den amerikanska oljemarknaden och priset på råolja gick ner medan priset på oljeprodukter samt naturgas steg.

Ett högre pris på oljeprodukter kan ha långtgående effekter på ekonomin eftersom det innebär ett högre bensinpris och därmed högre transportkostnader, men därtill även högre pris på till exempel plastprodukter och många kemikalier. Energimarknaden är global och lokala störningar i produktion och transport av energiprodukter i viktiga exportländer såsom USA märks i andra länder som prisförändringar eller avbrott i energiförsörjningen.

Enligt IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) kommer extrema väderfenomen såsom orkaner och översvämningar troligtvis att öka i antal och intensitet till följd av klimatförändringen vilket kommer att påverka energisektorn i allt högre grad. Så gott som all infrastruktur som används för utvinning, produktion, transport och distribution av energiprodukter är sårbar för extrema väderfenomen. Detta gäller såväl fossila bränslen (olja, gas och kol) som bioenergi, vindkraft och elektricitet.

Hittills har nordiska sårbarhetsanalyser inom energisektorn fokuserat på lokala effekter, det vill säga hur klimatförändringen direkt kan påverka infrastruktur och distributionsnätverk inom de nationella gränserna. Däremot har indirekta effekter som uppstår genom klimatförändringen i andra länder inte beaktats annat än i förbigående. För öppna handelsinriktade ekonomier, såsom de nordiska länderna, kan indirekta effekter av klimatförändringen till och med få större betydelse än de direkta.

Finland är beroende av import av fossila bränslen och därmed sårbar för störningar på den globala energimarknaden. Ryssland står ensamt för cirka 95 procent av naturgasen, 83 procent av råoljan, 50 procent av kolen och 36 procent av alla oljeprodukter som vi importerar. Skulle ett förödande väderfenomen i form av till exempel skogsbrand eller stormar drabba Rysslands olje- och gasfält kunde det ha ödesdigra konsekvenser för vår energiförsörjning.

En övergång från fossila bränslen till förnybar energi kan minska Finlands sårbarhet för klimatförändringens effekter på den globala energimarknaden, men inte helt utplåna den. Finlands utrikeshandel kommer fortfarande att ha ett starkt inslag av energiprodukter, såsom biobränsle och elektricitet. Detta innebär att indirekta, globala effekter av klimatförändringen måste tas i beaktande i betydligt högre grad än hittills för att ge oss en helhetsbild av vår energisäkerhet nu och i framtiden.

Fanny Groundstroem doktorand, Miljöförändring och -politik, Helsingfors universitet

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00