Finland ska bli rökfritt år 2030

Bild: Lehtikuva/Jani Koskinen

En arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet har sammanställt en plan som ska leda till att användningen av tobaks- och nikotinprodukter upphör senast i slutet av 2030. Då skulle under fem procent av den vuxna befolkningen dagligen använda produkterna i fråga. För att nå tobakslagen målsättningen måste man följa upp, utvärdera och införa nya åtgärder under varje regeringsperiod.

Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande till familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) på torsdagen, som är den internationella tobaksfria dagen.

– Jag anser att arbetsgruppens förslag att effektivisera förebyggandet av användningen av tobaksprodukter inom ungdomsarbetet och de ungas hobbyverksamhet är intressant. Att stärka arbetsplatsernas och företagshälsovårdens roll som stöd för att sluta röka är ett viktigt initiativ, säger minister Saarikko i ett pressmeddelande.

Arbetsgruppen föreslår förändringar i lagstiftning och beskattning, utvidgning av rökfria miljöer, stöd för att sluta röka, höjning av åldersgränser, utvidgade rökförbud, begränsningar av resandeinförsel samt effektivare uppföljning av användningen av tobaks- och nikotinprodukter. Arbetsgruppen föreslår att åtgärderna genomförs i början av nästa valperiod.

Gruppens ordförande Ilkka Oksala konstaterar att man inte kommer att få ett slut på rökningen före utgången av 2030 utan att ta till hårdhandskarna

– Det är också viktigt att förhindra att rökning ersätts med snus eller andra nya tobaksprodukter. Man ska komma ihåg att även dessa produkter är ytterst farliga för hälsan, säger Oksala i pressmeddelandet.

Enhetliga förpackningar, högre skatt och strängare åldergränser

Arbetsgruppen vill införa regler som förenhetligar utseendet på tobaksprodukternas förpackningar, nikotinvätskor och påfyllningsbehållare. Därigenom minskar möjligheten att marknadsföra hälsoskadliga produkter.

Arbetsgruppen föreslår att tobaksskatten höjs med minst lika mycket i framtiden som under den rådande valperioden. Genomsnittspriset för ett paket cigaretter uppskattas stiga med cirka 2,50 euro till följd av skattehöjningarna under 2016 till 2019. År 2020 väntas ett paket cigaretter kosta runt 8,20 euro, varav skattens andel är 5,60 euro.

Även möjligheten att beskatta nikotinprodukter som inte innehåller tobak, och lyder under tobakslagen, borde utredas, anser arbetsgruppen.

Ett annat förslag är att ändra tobakslagen så att tobaksprodukter, nikotinvätskor och tobakssurrogat som innehåller nikotin inte får säljas, överlåtas eller förmedlas till personer under 20 år. Samma åldersgräns föreslås också för import och innehav av produkterna.

Fler rökfria områden

Arbetsgruppen vill även utvidga förbudet mot tobaksprodukter i lokaler där det finns minderåriga, såsom i lekparker och på badstränder. Enligt förslaget ska rökförbuden i fortsättningen även omfatta kollektivtrafikhållplatser, perronger och taxistolpar. Gruppen rekommenderar dessutom kommunerna att skydda sina invånare mot exponering av tobaksrök genom att begränsa rökning på exempelvis torgen.

Arbetsgruppen vill tillåta husbolag att genom majoritetsbeslut införa rökförbud på balkonger eller i inomhuslokaler. Om man bryter mot förbudet leder det till en administrativ påföljdsavgift i likhet med en felparkeringsavgift, enligt förslaget.

Strängare straff

Mängden skattefria tobaksprodukter som införs från länder utanför EU ska minskas till en femtedel av det i dagens läge tillåtna antalet, anser arbetsgruppen.

De vill också ingripa i den stigande snustrenden. Därför föreslår gruppen att gränsen för resandeinförsel för snus, tuggtobak och tobak som används i näsan sänks från 1 000 gram till 100 gram per dygn. För att få till en effekt i praktiken anser arbetsgruppen att man måste öka antalet påföljder för överträdelser mot begränsningarna.

Gruppen föreslår att grova former av smuggling och olaga befattningstagande med infört gods tas in i strafflagen, vilket ger myndigheterna större möjlighet att övervaka olaglig import och handel med tobaks- och nikotinprodukter.

Mångsidigt stöd för tobaksavvänjning

Enligt arbetsgruppen ska hela vårdkedjan kunna ta tag i och erbjuda tobaksavvänjningen för patienter. De vill att receptförskrivna läkemedel för avvänjning av tobaks- och nikotinberoende omfattas av sjukförsäkringens läkemedelsersättning. Dessutom uppmanar de arbetsplatser och företagshälsovården att stödja de anställda att sluta röka. När en gravid rökare besöker rådgivningen borde man mäta koldioxidhalten.

Arbetsgruppen föreslår också att riksomfattande understöd föreskrivs med kriterier som förbinder till förebyggande av användningen av tobaks- och nikotinprodukter. Kommuner kan låta tobaksförebyggandet genomsyra ungdoms-, idrotts- och motionsarbetet.

Företagsansvar, hälsorisker och miljötänk

I tobakslagen bör definitionen "tobakssurrogat som innehåller nikotin" införas och regleras på samma sätt som tobaksprodukter och nikotinvätskor, anser arbetsgruppen. Läkemedelslagen kan ändras så att myndigheterna får större prövningsrätt i situationer som gäller distributionskanaler för receptfria läkemedel som innehåller nikotin, och där det receptfria läkemedlet tydligt upprätthåller personens nikotinberoende i stället för att främja tobaksavvänjning.

Enligt arbetsgruppen ska användningen av tobaks- och nikotinprodukter även beaktas i klassificeringssystemet för bildprogram som visas för barn och unga.

Arbetsgruppen föreslår dessutom att man utreder möjligheten att åstadkomma ett ersättningssystem som baserar sig på produktansvar. Systemet ska ersätta de kostnader för tobaksrelaterade sjukdomar och tobaksavvänjning som orsakas samhället. Likaså bör offentliga medel inte investeras i företag vars omsättning till över hälften utgörs av produkter som lyder under tobakslagen.

Arbetsgruppen vill även minska rökningens skador på miljön. Varje år slänger finländarna cirka fyra miljarder fimpar på marken, vilket betyder 680 000 kilo farligt avfall som så småningom utvecklas till skadlig mikroplast.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning