Finland öppnar för gas från söder

Balticconnectors landfäste i Ingå finns i närheten av djuphamnen. Arbetet på havsbotten inleds i sommar. Bild: Balticconnector

Nästa år ska naturgas strömma mellan Finland och Estland för att 2020 öppna marknaden för gas från Europa. Arbetet på gasledningen Balticconnector inleds nu på havsbotten och det firas med en högtidlig ceremoni i Ingå i dag.

Balticconnector är Finlands och Estlands gemensamma projekt, men merparten av det finansieras av EU-kommissionen. Försörjningstrygghet och ett öppnande av marknaden för naturgas har varit viktiga argument vid beslutet att bygga rörledningen.

Ledningens landfäste i Finland är i Ingå, i närheten av djuphamnen. På land löper den sedan 21 kilometer i Ingå och Sjundeå för att ansluta till den befintliga ledningen i Pölans. Landarbetena är redan i gång.

– Allt har löpt enligt planerna och vi har hållit våra beräkningar både då det gäller kostnader och byggtidtabell, säger Baltic Connectors projektdirektör Tom Främling.

Helhetsbudgeten för projektet är 250 miljoner euro och av den summan står EU-kommissionen för nästan 190 miljoner.

Främling understryker att försörjningstryggheten har varit ett viktigt skäl till att EU deltar i projektet. Utan ett betydande stöd från EU skulle rörledningen inte vara ekonomiskt lönsam. En anslutning till Estland ger Finland en andra källa för naturgasimport utöver de två parallella rör som kommer från Ryssland i dag.

Anspråkslös andel

I fjol stod naturgasen som bränsle för knappa 4 procent av den el som producerades i Finland och för omkring en tiondedel av fjärrvärmeproduktionen. Det finns stora industrianläggningar som använder gasen i sin produktion. Någon stor ökning av naturgasens andel beräknas den nya ledningen inte betyda.

– Vilka bränslen som används beror på många olika saker, bland annat beskattningen, säger Främling.

Han konstaterar att även om gasens marknadsandel i sig kanske inte ökar så innebär den nya ledningen konkurrens på den finländska marknaden. Tidvis är priset på naturgas i Mellaneuropa billigare än priset på rysk gas och då kan finländska importörer, gasbolaget Gasum och större enskilda gaskonsumenter, välja att köpa sin gas söderifrån. Nya aktörer på den finländska marknaden är också möjliga.

En ny lagstiftning stadgar också om att separera gasförsäljning och infrastrukturen i form av ledningar från 2020.

Korsar Nord Stream

Byggnadsarbetet på Finska vikens botten från Ingå till Paldiski i Estland kommer att ske ungefär samtidigt som Nord Stream 2 drar sina nya rör mellan Ryssland och Tyskland. Främling försäkrar att de två bolagen står i kontinuerlig kontakt med varandra för att koordinera hur de två ledningarna ska korsa varandra på botten av Finska viken.

– Den som bygger senare vid korsningspunkten får bygga ovanför den andra. Med stenbäddar och betongmattor räknar vi med att ett avstånd på en halv meter är mer än nog för att ledningarna på inget sätt ska påverka varandra, säger han.

I dag är det alltså dags för högtidliga ceremonier när arbetet på havsledningen börjar i Ingå. På plats är EU-kommissionär Jyrki Katainen, miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) och Estlands ekonomiminister Kadri Somson.

Under våren har Baltic Connector och bolagets estniska samarbetspart Elering redan undertecknat en lång rad avtal för att få naturgasledningen på plats. I mars undertecknades avtalet om installationsarbetet för havsledningen. Det förberedande arbetet görs i sommar och själva installationen sker nästa sommar. Hösten 2019 ska ledningen vara klar och börja testas för kommersiellt bruk.

Avtalet för landledningen mellan Ingå och Sjundeå är också klart. Granskningar, byggande av installationsvägar och schaktning av berggrund börjar nu. Några större problem har det inte varit och samarbetet med markägarna har varit gott, uppger Främling.

Samtidigt som Finland och Estland förverkligar Balticconnector förbättras gasdistributionsförbindelserna mellan Estland och Lettland samt mellan Polen och Litauen. Allt detta sammantaget möjliggör integrering av Finland och de baltiska länderna i EU:s gemensamma gasmarknad.

Fakta

Över 100 km ny ledning

I projektet ingår flera olika delar. Landledningen mellan Ingå och Sjundeå är 21 kilometer lång, havsledningen från Ingå till Paldiski 77 kilometer.

I Ingå byggs också en mät- och kompressorstation.

Landledningen i Estland blir 55 kilometer lång och ansluter till det baltiska gasnätet i Kiili.

Till lands går ledningen drygt en meter under jord.

Bygg- och installationsarbeten 2018–2019, driften börjar 2019.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46