Nytt namnlagsförslag vill reformera barnnamnen: fyra förnamn och dubbelefternamn kan bli verklighet

Om drygt två år kan hela familjen, inklusive barnen, välja ett gemensamt efternamn bestående av en kombination i stil med Virtanen Lopez eller Virtanen–Lopez.

Dubbelnamn för barn med föräldrar med olika efternamn föreslås.
02.05.2017 12:11 UPPDATERAD 02.05.2017 18:45
Ett barn kan även ha fyra förnamn i stället för tre. om Justitieministeriets arbetsgrupps förslag till revidering av lagstiftningen om för- och efternamn godkänns.
Den största förändringen gäller efternamn. För närvarande kan bara en av makarna välja att ta en efternamnskombination, men i framtiden ska båda makarna och även barnen kunna använda en gemensam efternamnskombination. Man ska själv få välja om namnet skrevs med eller utan bindestreck.
– Antagligen kommer det att bli vanligt att barn får en efternamnskombination bestående av föräldrarnas efternamn, berättar professor Urpo Kangas vid Nämnden för namnärenden och medlem i arbetsgruppen.
Ett tredje namn kunde dock inte läggas till kombinationen, så i fall där någon som barn fått en efternamnskombination vill kombinera sitt efternamn med sin maka måste ett av de tidigare namnen falla bort.
Även sambor som bott ihop i minst fem år eller som har gemensamma barn ska få välja ett gemensamt efternamn.

Lättare att få internationellt förnamn

Det skulle även bli lättare för barn att få ett internationellt förnamn.
– Den ökade kulturmångfalden är en delorsak till varför vi gav oss in för att ändra den gamla lagstiftningen, säger Urpo Kangas.
Människor vill också ha allt mer individuella namn jämfört med 1986 då den gällande lagstiftningen infördes.
Ett förnamn behöver inte längre vara förenligt med det finländska namnskicket. Om ett internationellt namn redan är i bruk i Finland i och med invandrare skulle ett barn kunna få det namnet även utan någon koppling till den kulturen.
– Om ett internationellt förnamn inte ännu är i bruk i Finland kan ett barn även i sådana fall få det namnet om man kan motivera det med ens internationella bakgrund, säger arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Salla Silvola.
Barn kan ändå inte få vad som helst för fantasinamn som kan orsaka olägenheter för barnet.
Även sådana namn som anses vara etablerade hos endast det ena könet kan inte ges till någon av det andra könet.

Ändra på nätet

Den praktiska biten med att ändra namn ska också underlättas. I framtiden ska det gå att sköta elektroniskt. Åtminstone för- och efternamnet för ett nyfött barn och andra okomplicerade ärenden ska gå att sköta på nätet. Målet är att endast fall som förutsätter övervägande ska gå till magistratsbehandling.
Detta skulle försnabba processen, säger Silvola. Reformen är en del av regeringens normavveckling.
Medan vuxna ges möjligheten ändra namn hur många gånger som helst ska det finnas en begränsning vad gäller barn. Om ett barn under tolv har bytt för- eller efternamn över fem gånger ska namnet inte kunna ändras utan särskild orsak innan barnet når myndig ålder.
Avgifter kunde dock begränsa ivern att ändra namn.
– Jag vågar inte ta ställning till avgifterna, men det kommer antagligen att tillkomma någon avgift, säger Silvola.
Förslaget inlämnades till justitie- och arbetsminister Jari Lindström (Sannf) på tisdgen. Förslaget sänds på remiss och behandling av riksdagen på hösten, säger Lindström.
Han tror att förslaget åtminstone delvis godkänns. Enligt förslaget ska lagen innehålla en övergångstid på ett år. Som det nu ser ut kunde den träda i kraft i början av 2019.

ANDRA LÄSER