VR ser brett utbud av alternativ för tågtrafiken på kustbanan och Hangöbanan

15.10.2021 11:30
Det nya avtalet om upphandlad trafik mellan Kommunikationsministeriet (KM) och VR om persontågtrafik för åren 2022–2030 är ännu inte klart. Tidtabellerna i det nya avtalet är inte huggna i sten för hela avtalsperioden, utan de kan också ändras mitt under perioden. Det är inte VR:s önskan att kopiera den nuvarande tidtabellen för ersättande bussar mellan Hangö och Karis till ett nytt avtal efter att elektrifieringen av Hangöbanan har färdigställts, men under banarbetena är ersättande bussar nödvändiga. VR ser ett brett utbud av utvecklingsalternativ inom Hangö-trafiken och är också redo att trafikera förbindelsesträckan med eltåg genast när elektrifieringen av banan har färdigställts.
Utöver den grundtrafik som ingår i det nya avtalet om upphandlad trafik har VR identifierat ytterligare möjligheter för mer trafik som det huvudsakligen skulle vara möjligt att genomföra med befintlig materiel och befintliga banor. VR har presenterat olika utvecklingsalternativ för kustbanans och Hangö-Helsingfors-trafikens del till KM och kommunerna i regionen redan i våras. Förslagen innehåller bland annat alternativa trafikeringsmodeller för tidtabellers del och direkttåg från Hangö till Helsingfors.
Konkurrensen på banorna är öppen. Persontrafiken öppnades slutgiltigt för konkurrens den 1 januari 2021, då VR:s ensamrätt inom fjärrtrafik upphörde. Persontrafiken har öppnats med Open Access-principen som innebär att operatörerna kan konkurrera marknadsmässigt på samma banavsnitt med egen materiel. VR-Group vann Finlands första anbudsförfarande för Helsingforsregionens trafik (HRT) lokaltågstrafik våren 2020. Styrelsen för HRT fattade beslut om vinnaren av anbudsförfarandet. Avtalsperioden är tio år. VR har också vunnit konkurrensutsättningen när det gäller drift av spårvägstrafik i Tammerfors 2019.
Artikeln i HBL (8.10) påstår att VR och KM inte har någon förståelse för tågresande i vardagen. Vi på VR ser saken på annat sätt – vi arbetar hårt för att säkerställa att vår marknadsmässiga tågtrafik svarar på efterfrågan på bästa möjliga sätt. VR bär biljettintäktsrisken även inom KM:s upphandlade trafik, vilket betyder att passagerarantal och biljettintäkter är mycket viktiga för att avtalet ska vara förnuftigt för VR. Det ligger alltså i VR:s intresse att försöka förbättra kundservicen och kundupplevelsen även inom upphandlad trafik så att antalet passagerare ökar även inom den.
Att öka antalet passagerare är det viktigaste även inom den marknadsmässiga Åbo–Karis–Helsingfors-trafiken: tidtabellsstrukturen och uppehållsbeteendet planeras så att hela järnvägssystemet lockar så många passagerare som möjligt att använda tåg. Tågturernas hastighet och antal är naturligtvis en av de viktigaste faktorerna, och dessa begränsas betydligt av att kustbanan är enkelspårig från Kyrkslätt ända till Åbo.
Vi diskuterar också aktivt och i gott samförstånd med städerna och våra kunder.

Juho Hannukainen,

trafikplaneringsdirektör, VR

ANDRA LÄSER