Placerar i huvudsak i kontorslokaler, lager- och logistikbyggnader samt ett litet segment affärslokaler

Placeringsobjekten finns alla i Finland, huvudsakligen i huvudstadsregionen, men delvis också i andra tillväxtcentrum

Den rekommenderade placeringstiden för fonden är minst 5 år

Minimiteckning 5000 euro (A-andel)

Årliga löpande kostnader: 2,55 % för A-andel*

Andelar i fonden kan avyttras halvårsvis och nya andelar tecknas kvartalsvis, följande förfallodag 24.6.2020

*Noggrannare information om fullständiga provisioner, såsom tecknings- och inlösenprovisioner, för andelsserierna (A-E) finns i Fondprospektet på adressen www.aktia.fi/affärsfastigheter

Den historiska avkastningen är ingen garanti för fondernas framtida utveckling. Värdet på en fondandel kan stiga eller sjunka, och placeraren kan förlora sina placerade medel helt eller delvis. Även den förväntade avkastningen kan utebli. Detta är inte en av Aktia Bank Abp given individuell rekommendation för kunden. Aktia Bank Abp ansvarar inte för resultatet av kundens placeringsverksamhet. Kunden bör alltid innan placeringsbeslutet bekanta sig med det finansiella instrumentets egenskaper, kostnader och risker, vilka framgår till exempel ur placeringsfondens basfakta för investerare och fondprospekt. Fonden förvaltas av Aktia Fondbolag Ab. Stadgarna, fondprospekten, basfakta för investerare och övriga officiella dokument för fonder vilka förvaltas av Aktia Fondbolag Ab samt Aktia Bank Abp:s meddelande till investerare finns tillgängliga utan avgift på svenska och finska på adressen www.aktia.fi eller på bankkontoren.

Vill du veta mera? Boka en tid för diskussion med en specialist här

Läs mera om fonden här

Thomas Lindholm, direktör för placeringsprodukter på Aktia, lyfter gärna fram diversifieringsnyttan.

– För den som har en kristallkula och vet precis vad som kommer att hända i framtiden är det lätt att veta hur man ska placera. För oss andra är den bästa strategin att på ett smart sätt placera i olika tillgångsslag. Genom utökad diversifiering kan man uppnå en högre avkastningsförväntning på sin placeringsportfölj utan en ökning i risknivån, alternativt en lägre risk i sina helhetsplaceringar utan att behöva acceptera en motsvarande minskning av avkastningsförväntningen. Det är lite av den enda gratislunchen man har som placerare, menar han.

I ett långt tidsperspektiv är avkastningsförväntan positiv för många olika placeringsinstrument, men deras utveckling går sällan hand i hand. Ett bra sätt att diversifiera är att utöver aktier och räntepapper placera i så kallade alternativa tillgångar, som inte påverkas av samma faktorer eller på samma sätt som aktier och räntepapper. Alternativa tillgångar kan till exempel vara förnybara energiformer, fastigheter och strukturerade produkter. Alternativa placeringsformer tenderar att uppta en allt större del av också de stora institutionella placerarnas portföljer.

– Vår rekommendation är att majoriteten av tillgångarna i portföljen ska vara bundna i traditionella och mer likvida placeringsinstrument, medan upp till 30 procent kan utgöras av alternativa placeringar. Den relevanta andelen för den enskilde placeraren fastställs alltid via individuell placeringsrådgivning, säger Thomas Lindholm.

Jukka Sjösten, portföljförvaltare av Specialplaceringsfonden Aktia Affärsfastigheter Bild: Aktia

Fastighetsfonder ett populärt alternativ

Fastighetsfonder är en typ av alternativa placeringar som vuxit stadigt i popularitet de senaste åren. Till den här kategorin hör Specialplaceringsfond Aktia Affärsfastigheter som är grundad 2018 och som namnet antyder är inriktad på affärsfastigheter.

– Vi går inte in för kraftiga utvecklingsprojekt utan köper i huvudsak färdiga fastigheter som vi sedan upprätthåller och hyr ut. Avkastningen bildas huvudsakligen av kassaflödet från hyresintäkterna och som placerare får man en utbetalning, en "kupong" per år, berättar fondens portföljförvaltare Jukka Sjösten.

Vad räknas som en affärsfastighet?

– I princip alla fastigheter utom bostadsfastigheter, det vill säga lager- och logistikbyggnader, kontor, affärslokaler samt fabriks- och produktionsutrymmen.Vi har dock valt att inte placera i vårdfastigheter eftersom vi ser dem som en helt egen kategori.

Som ett strategiskt ställningstagande, åtminstone så här i början av fondens livscykel och utan att på förhand ha vetat om coronaeffekten, har vi också valt att inte investera i restauranger och hotell eftersom vi ser dem som lite mer osäkra och riskfyllda objekt, säger Jukka Sjösten.

Fokus på lager, logistik och kontor

Fondens tillgångar har under sina knappa två år vuxit till drygt 100 miljoner euro, i huvudsak allokerade i lager- och logistikbyggnader, kontor samt ett litet segment affärslokaler.

– Vi har sett lager och logistik som en viktig del av den framtida fastighetsmarknaden liksom också kontorsfastigheter. De senare dock på ett mycket mer selektivt sätt, tillägger Jukka Sjösten.

Redan idag står många kontorsutrymmen tomma och i coronapandemins spår kan en ökning av distansjobbandet tänkas påverka hur företagen resonerar kring sina behov av kontorslokaler.

– Jag tror ändå att det också i framtiden kommer att finnas en efterfrågan på kontor, även om den säkert kommer att bli mer selektiv i fråga om hurdana utrymmen man vill ha och var de ska vara belägna, menar Jukka Sjösten.

Beslutet att inte investera i hotell- och restaurangfastigheter har gjort att fonden ridit ut coronastormen väl. Många aktörer på affärsfastighetsmarknaden, inklusive Aktia, har tagit sitt ansvar genom att bevilja hyresuppskov för de hyresgäster som drabbats hårdast.

– Våra hyresgäster ser ut att vara så pass starka att de klarar krisen, säger Jukka Sjösten.

Lönsamt och konkret

Till fastighetsfondernas popularitet bidrar givetvis deras avkastning. Efter att alla löpande kostnader räknats bort gav Specialplaceringsfond Aktia Affärsfastigheter i fjol sina delägare en totalavkastning på 8 procent.

Att det handlar om en real tillgång och en lättbegriplig affärsmodell är också en fördel.

– Kunder och placerare gillar saker man kan peka på. Har man en byggnad med en hyresgäst som betalar regelbunden hyra blir det ganska konkret och lättfattligt jämfört med till exempel hedgefondernas derivativstrategier, menar Thomas Lindholm.

Avkastningen från affärsfastigheter uppstår främst via hyresinkomster, medan bostadsinvesteringar mycket bygger på en uppgång i bostadspriserna. Eftersom långa hyreskontrakt eftersträvas kan man som investerare i affärsfastigheter räkna med en rätt stabil och förutsägbar intäktsström.

– Affärsfastigheter är lite som ränteplaceringar som ger en fast ränta per år. Visserligen finns det en marknadsrisk också med affärsfastigheter - hyresgästen kan vara tvungen att lägga ner sin verksamhet och priserna kan sjunka men fluktuationerna är ändå i snitt mer moderata än för bostadsfastigheter, förklarar Thomas Lindholm.

Ett bekvämt alternativ Att som privatperson få in sin fot på affärsfastighetsmarknaden kan vara svårt, kapitalinsatserna är stora och specialkunnande behövs. Via Specialplaceringsfonden Aktia Affärsfastigheter får man tillträde till marknaden redan genom en minimiteckning på 5 000 euro. Via fonden har man tillgång till ett proffsigt team som förutom att välja ut intressanta och bra objekt också sköter om allt det praktiska såsom upprättandet av hyreskontrakt, val av hyresgäster och fastighetsunderhåll.

Många finländare har en ansenlig del av sin förmögenhet bunden i det egna hemmet. När man är redo att ta följande investeringssteg kan det vara skäl att, istället för att börja på ny kula med ytterligare ett bostadsköp och kanske ytterligare ett bostadslån, diversifiera sina tillgångar och vända blicken mot affärsfastigheter, konstaterar Thomas Lindholm.