Färsk rapport: Starka släktband får många att flytta till skärgården

Färjeförbindelserna är livsviktiga för skärgårdens dragningskraft visar en färsk rapport från Migrationsinstitutet. Bild: SPT/Moment/Robert Seger

Naturen och tryggheten lockar till skärgården – studier och arbete orsaker till utflyttning.

Migrationsinstitutet publicerade på måndagen en rapport om flyttrörelser till och från skärgården. Rapporten omfattar Finlands och Ålands skärgårdskommuner samt en del av den svenska kusten.

Enligt forskarna Dan Sundbloms och Pia Liljeroths rapport är skärgården attraktiv framför allt på grund av sin miljö, men bristen på service och långa avstånd kan avskräcka människor. Forskarnas definition på skärgård innefattar öar som inte har fast vägförbindelse till fastlandet.

Rapporten baserar sig på en enkät som skickats ut till sammanlagt 4 500 människor i Åbolands skärgård, Ålands skärgårdskommuner och Stockholms skärgård. Enkäten skickades både till personer som är fast bosatta i skärgården och till personer som flyttat bort från skärgården under de tio senaste åren.

1 191 personer svarade på enkäten. Medelåldern på dem som svarade var 50 år.

Naturen och estetiken lockar

Bland de nyinflyttade, det vill säga dem som flyttat till skärgården under de senaste tio åren, var huvudorsakerna till flytten skärgårdens natur och estetiska värde. Särskilt i Stockholms skärgård såg de som svarat på enkäten också flytten till skärgården som ett sätt att förverkliga sig själva.

Forskarna frågade också hur de nyinflyttade upplever skärgården i jämförelse med sina tidigare hemorter. Levnadsmiljön och den personliga tryggheten uppfattades allmänt som bättre i skärgården, medan skärgårdens utbud av social- och hälsovårdstjänster, service och kultur fick lågt betyg. Särskilt i Stockholms skärgård upplever nyinflyttade att tillgängligheten till sociala tjänster är sämre än på deras tidigare hemorter.

En majoritet av de nyinflyttade i både Åbolands, Stockholms och Ålands skärgård hade känt sig mycket välkomna på sin nya hemort och tyckte att det varit lätt att bli en del av skärgårdssamhället.

Naturen och tryggheten är skärgårdens trumfkort. Bild: SPT/Mikael Sjövall

De flesta vill bo kvar om tio år

Kartläggningen av vem som bor i skärgården visar att släktbanden till skärgården är starkare i Åbolands och Ålands skärgård än åt Stockholmhållet. I Åbolands skärgård är 49 procent av dem som svarat på enkäten födda eller uppvuxna i skärgården och i Ålands skärgårdskommuner är motsvarande siffra 43 procent. Av dem som bor i Stockholms skärgård är däremot bara 28 procent födda eller uppvuxna där.

Orsakerna till att folk stannar kvar i skärgården är i mångt och mycket desamma som orsakerna till att man väljer att flytta dit. Naturen och den personliga tryggheten framträder som de viktigaste faktorerna. Service- och kulturutbudet nämns däremot väldigt sällan.

Över 90 procent av dem som bor i skärgården säger att de trivs väldigt bra eller bra på sin hemö. Detta gäller för alla tre skärgårdsområden. Ungefär 80 procent svarade dessutom att de tror att de kommer att bo kvar i skärgården om tio år.

Studier och arbete lockar på andra orter

Trots att de som bor i skärgården öser lovord över hemtrakten och trivs bra hävdar forskarna att invånarantalet i de undersökta områdena är på väg nedåt. Sammanlagt 217 före detta skärgårdsbor svarade på frågor om deras val att flytta bort från skärgården.

Orsakerna till utflyttningen varierade stort. Utflyttarna från Stockholms skärgård nämnde framför allt avstånd, serviceutbud och färjeförbindelser som orsaker till att de lämnat skärgården bakom sig. Också i de åländska kommunerna hade serviceutbudet och avstånden i kombination med färjeförbindelserna inverkat på beslutet att flytta bort.

Avstånd och serviceutbud nämndes också av dem som flyttat från Åbolands skärgård men färjeförbindelserna verkade inte upplevas som ett lika stort problem.

Av dem som flyttat från Åbolands skärgård uppgav 44,9 procent att studier på annan ort haft väldigt stor eller stor inverkan på flyttbeslutet. I Ålands skärgård var motsvarande siffra 30,7 procent och i Stockholms skärgård bara 16,1 procent. Enligt forskarna verkar en stor del av tidigare åboländska och åländska skärgårdsbor uppleva att det inte går att studera om man bor kvar i skärgården. Även arbetsrelaterad bortflytt framträdde ur enkätsvaren, också i Stockholms skärgård.

Av dem som flyttat från Åbolands och Stockholms skärgårdar uppgav nästan hälften att de kan tänka sig att flytta tillbaka inom fem år. För Ålands skärgårdskommuner var motsvarande siffra under 40 procent.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning