Får jag ta med kundregister till ny arbetsgivare?

Bild: Mostphotos

Hur långt sträcker sig lojalitetsplikten gentemot arbetsgivaren?

Jag arbetar i mediebranschen och har för avsikt att byta till en konkurrent som erbjuder mig en bättre lön. Med tiden har jag skaffat ett omfattande register över nyttiga kundkontakter och nu undrar om jag får ta detta register med mig till min nya arbetsgivare? All den information jag har om min nuvarande arbetsplats får jag väl använda till förmån för min kommande arbetsgivare? När jag säger upp mig kommer min nuvarande chef knappast att uppskatta det – men då det inte finns något avtal om konkurrensförbud i mitt nuvarande arbetsavtal står hon väl maktlös mot mitt avhopp? När upphör min lojalitet mot min nuvarande arbetsgivare?

Sign. Evig journaliststuderande

Juristen Mats Lindholm svarar:

Både arbetsgivaren och arbetstagaren har en lojalitetsplikt mot varandra. Under anställningen råder ett förbud mot konkurrerande verksamhet, både för egen räkning och i något annat anställningsför­hållande.

Det är dessutom möjligt att av synnerligen vägande skäl ingå ett konkurrensförbudsavtal som också kan sträcka sig till tiden efter anställningsavtalets upphörande. Dessa två begränsningar är ändå inte aktuella i frågeställarens fall eftersom ingen konkurrerande verksamhet ska ske under anställningen, och det finns inte heller något konkurrensförbudsavtal.

Arbetstagarens lojalitetsplikt

Enligt arbetsavtalslagen ska arbetstagaren i sin verksamhet undvika allt som står i strid med vad som skäligen kan krävas av en arbetstagare i den ställningen. Denna lojalitetsplikt är i kraft under anställningsförhållandet, men inte därefter.

Lojalitetsplikten förutsätter att arbetstagaren ska undvika sådant som strider mot arbetsgivarens skäliga intressen. Således ska arbetstagaren följa arbetsgivarens order och föreskrifter för arbetets utförande, men också undvika illojalt beteende. Sådant vore till exempel att tala illa om arbetsgivaren till utomstående eller yppa arbetsgivarens affärs- eller yrkeshemligheter. Byte av arbetsplats och utnyttjande av kunskap som arbetstagaren fått i det tidigare arbetet utgör däremot inte brott mot lojalitetsplikten.

Affärs- eller yrkeshemligheter

Enligt arbetsavtalslagen får en arbetstagare inte utnyttja arbetsgivarens affärs- eller yrkeshemligheter eller röja dem för någon annan. Enligt vedertagen praxis kan som sådana hemligheter anses ekonomiska eller tekniska uppgifter om arbetsmetoder, dataprogram, produktionstal, modeller eller kundregister. Om arbetstagaren har fått uppgifterna obehörigen, fortgår förbudet också sedan anställningsförhållandet har upphört.

Detta innebär att om frågeställaren använder kundregistret direkt finns det en stor risk för att den tidigare arbetsgivaren väcker talan gentemot frågeställaren och också den nya arbetsgivaren, om denne visste eller borde ha känt till att arbetstagaren handlade obehörigt.

All den information som frågeställaren har memorerat i sin hjärna får däremot utnyttjas senare.

Arbetstagaren ska undvika illojalt beteende. Sådant vore till exempel att tala illa om arbetsgivaren till utomstående eller yppa arbetsgivarens affärshemligheter.

Max Lindholm

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33